Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.09.2017

Nowelizacja KPA a uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych - uwagi intertemporalne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Niezwykle istotna jest znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania aktualnie zmienianych przepisów procedury administracyjnej.

"

Dowiedz się więcej:

Nowelizacja KPA

W świetle ustawy nowelizującej Kodeks postępowania administracyjnego, w kontekście jej art. 16 zawierającego  przepis intertemporalny, co do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w znowelizowanej wersji, pojawiła się wątpliwość dotycząca sposobu pojmowania postępowań wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie  ustawy nowelizującej ostateczną decyzją lub postanowieniem.

Stosowanie do art. 16 ustawy nowelizującej do takich postępowań stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu dotychczasowym (z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przepisów o mediacji, które znajdują zastosowanie w stosunku do wszelkich postępowań). W jednym z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu pojawiło się stwierdzenie wskazujące na istnienie tego typu wątpliwości, które skutkować mogą rozbieżnościami  w orzecznictwie. W komentowanym rozstrzygnięciu SKO  wyraziło pogląd, iż na skutek uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu sprawa po zwrotnym wpłynięciu akt do SKO  rozstrzygana winna być już w świetle przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Kpa (tj. wg nowych regulacji). Zdaniem SKO w Poznaniu zatem, kasatoryjne rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na mocy którego uchylono ostateczną decyzję administracyjną wydaną pod rządami Kpa sprzed nowelizacji, skutkuje tym, że ma ona nadal przymiot już rozstrzygniętej decyzją ostateczną, a więc  w momencie ponownego rozstrzygania przez SKO następuje  to  w trybie przewidzianym nowelizacją.

Z takim stanowiskiem wyrażonym przez SKO nie sposób jednak się zgodzić. Stosownie do ustalonej już linii orzeczniczej sądownictwa administracyjnego[1], a także do stanowiska doktryny w przypadku rozstrzygnięcia kasatoryjnego dokonanego przez sąd administracyjny sprawa wraca do punktu wyjścia. W przypadku skasowania wyłącznie rozstrzygnięcia organu drugiej instancji do czynienia mamy z niezakończonym postępowaniem administracyjnym odwoławczym, które zakończyć się musi albo decyzją merytoryczną, bądź też, w przypadku kiedy odpadnie podstawa do wydania rozstrzygnięcia, decyzją o umorzeniu tego postępowania. W przypadku uchylenia decyzji zarówno organu pierwszej jak i drugiej instancji sprawa wymaga ponownego rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji. Postępowanie wraca zatem do punktu w jakim znajdowało się przed wydaniem rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji. Co prawda trafne  jest stwierdzenie, iż sprawa ta była już uprzednio rozstrzygnięta  ostatecznie,  jednakże wobec  uchylenia rozstrzygnięcia przyjmuje się, iż wystąpił skutek taki jak gdyby tego rozstrzygnięcia w obrocie prawnym  nie było. Sama sprawa jako  wszczęta wymaga jednak jej zakończenia,  albo rozstrzygnięciem merytorycznym, albo w przypadku gdyby okazało  się bezprzedmiotowe,  rozstrzygnięciem o umorzeniu postępowania.  W związku z tym konieczne jest ponowne wydanie przez organ właściwy rozstrzygnięcia  w sprawie, która kwalifikowana  jest jako niezakończona.  Z tego też powodu sprawy takie stosownie do art. 16 ustawy nowelizującej wymagają stosowania przepisów Kpa, które obowiązywały przed wejściem w życie ustawy nowelizującej.

Pewnej refleksji wymaga jednak sprawa stosowania przepisów dotyczących nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej. W sprawach tych stosujemy na mocy art. 189c Kpa (a więc przepisu wprowadzonego ustawą nowelizującą) przepisy nowe tj. obowiązujące od 1 czerwca 2017 r., chyba że przepisy obowiązujące uprzednio (tj. przed nowelizacją) są względniejsze dla strony. Taka konkluzja może się wydawać zaskakującą jednak zważywszy na to, iż przepisy Kpa dotyczące nakładania kar mają charakter materialnoprawny, a nie procesowy stanowisko takie wydaje się w pełni uzasadnione.


[1] Por. np. wyroki o sygn. II SA/Ua 1013/13, II SA/Sz 846/10, V SA/Wa 721/08 oraz V SA/Wa 2992/08, a także stanowisko doktryny np. T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, red. T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne,  Warszawa 2004, s. 362 i nast.

"

Niezwykle istotna jest znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania aktualnie zmienianych przepisów procedury administracyjnej.

"

Dowiedz się więcej:

Nowelizacja KPA

Autor artykułu

Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Niezwykle istotna jest znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania aktualnie zmienianych przepisów procedury administracyjnej.

"

Dowiedz się więcej:

Nowelizacja KPA