Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.09.2017

W parku krajobrazowym bez zwolnienia w podatku od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Ze zwolnienia z od podatku od nieruchomości mogą korzystać grunty znajdujące się na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody. Okoliczność, iż grunt położony jest na terenie parku krajobrazowego nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania tego zwolnienia.

Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 19 sierpnia 2015 r. sygn. II FSK 1698/13, II FSK 1699/13 oraz II FSK 1700/13.

Wyroki zapadły w następującym stanie faktycznym:          

Małżonkowie nabyli nieruchomość gruntową letniskową, położoną na terenie parku krajobrazowego i jednocześnie na terenie rezerwatu biosfery.  Składając informację w sprawie podatku od nieruchomości, nabyty grunt letniskowy wykazali jako przedmiot opodatkowania, podlegający zwolnieniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych [dalej: upol].

Wójt jako organ podatkowy wydał decyzję, w której ustalił wysokość zobowiązania podatników nie uwzględniając zwolnienia określonego w art. 7 ust.1 pkt 8 upol, gdyż jego zdaniem z interpretacji przepisu wynika, że nawet jeśli grunt objęty jest ochroną, to dodatkowo musi być położony w parku narodowym lub rezerwacie przyrody. Tymczasem na terenie Gminy, której dotyczy sprawa, nie ma ani parku narodowego, ani rezerwatu przyrody, znajduje się jedynie park krajobrazowy.

Powyższa decyzja została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Złożone przez podatników skarga do WSA oraz skarga kasacyjna do NSA również nie przyniosły rezultatu.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że z literalnej interpretacji art. 7 ust. 1 pkt 8 upol wynika jednoznacznie, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają wyłącznie grunty znajdujące się na terenach parków i rezerwatów. Oznacza to, że nawet jeżeli grunt objęty jest ochroną (np. leży w otulinie parku lub rezerwatu), aby mógł korzystać ze zwolnienia, musi być położony w parku narodowym lub rezerwacie przyrody.

Zdanie Sądu za takim rozumieniem przemawia także wykładnia systemowa zewnętrzna. Przywołał przy tym unormowania ustawy o ochronie przyrody i uznał, że obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej przewidziane są jedynie dla parków narodowych i rezerwatów przyrody.  Na tej podstawie stwierdził, że grunty objęte zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 upol to grunty położone na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, w obszarze ochrony ścisłej i czynnej, krajobrazowej.

Na gruncie omawianego zwolnienia bez znaczenia prawnego dla NSA pozostawał fakt, że grunt położony jest na terenie objętym inną formą ochrony. Rozstrzygającą kwestią było to, że grunty nie leżą na terenie parku narodowego czy rezerwatu przyrody w obszarze ochrony ścisłej, czynnej, krajobrazowej.

Mimo, że treść analizowanego przepisu z dniem 1 stycznia 2016 r. uległa pewnym zmianom, twierdzenia zawarte w omawianych wyrokach pozostają w pełni aktualne. Nowe sformułowanie przepisu nie powinno już budzić wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się w omawianych sprawach. Dodatkowo przewidziano, że grunty (a także budynki i budowle trwale z gruntem związane) znajdujące się w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, aby mogły korzystać ze zwolnienia, powinny służyć bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody.  

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Katarzyna Nowak

asystent, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne