Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.08.2017

Zdolność sądowa oddziału spółki akcyjnej w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Zdaniem NSA zarówno odział spółki akcyjnej, jak i jej organ posiada zdolność sądową w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 r. o sygn. I OSK 1026/17 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o sygn. II SA/Kr 1282/16 w sprawie ze skargi spółki z o. o. na decyzję spółki akcyjnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 6 lutego 2017 r. o sygn. akt II SA/Kr 1282/16 odrzucił skargę spółki z o.o. na decyzję spółki akcyjnej oceniając, że podmiot przeciw któremu skierowano skargę (zdaniem WSA – odział spółki akcyjnej) nie ma zdolności sądowej w rozumieniu art. 25 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.).

Pismem z dnia 17 marca 2017 r. skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła spółka z o. o. zarzucając nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy poprzez uznanie, że skarga została wniesiona przeciwko oddziałowi spółki akcyjnej, a nie samej spółce. Zdaniem skarżącej adres oddziału zawarty w formatce pisma został wskazany wyłącznie w celu właściwego wysłania skargi zgodnie z pouczeniem zawartym w skarżonej decyzji, a zarówno tytuł jak i treść skargi jasno wskazywał spółkę jako organ. Skarżąca podniosła również kwestię możliwości uznania oddziału spółki akcyjnej za podmiot posiadający zdolność sądową w postępowaniu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 r. o sygn. I OSK 1026/17 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Kwestię zdolności sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym reguluje art. 25 p.p.s.a., przy czym w sprawach o udostępnienie informacji publicznej należy brać pod uwagę przepisy ustawy o udostępnieniu informacji publicznej, która jest ustawą szczególną w stosunku do tej powyższej.

W przepisie art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. jako podmioty obowiązane do udostępnienia informacji publicznej wskazano „podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”. Pojęcie „podmiotów reprezentujących” należy przy tym rozumieć szeroko – nie jako organy uprawnione do reprezentacji, a podmioty występujące w praktyce, względem osób trzecich, jako upoważnione w ramach struktur konkretnej osoby prawnej, względnie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, do podejmowania czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej. Zatem skoro oddział stanowi jednostkę organizacyjną spółki akcyjnej, to podmiotem zobowiązanym do zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może być jednostka organizacyjna (odział) lub osoba ją reprezentująca (dyrektor oddziału).

Natomiast jednostką organizacyjna, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. jest każda jednostka wykonująca zadanie publiczne, nawet gdy stanowi część spółki powołaną przez spółkę w celu świadczenia usług na określonym terenie. Stąd też należy uznać, że jednostką zobowiązaną do udzielenia informacji publicznej – w zależności od tego od kogo konkretnie strona domaga się udostępnienia informacji – może być zarówno spółka jak i jej oddział, co daje gwarancję rzeczywistego dostępu do informacji publicznej.

Podobnie wypowiedział się w wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r. o sygn I OSK 914/14 Naczelny Sąd Administracyjny twierdząc, że oddział spółki akcyjnej, a nawet jej organ jest podmiotem wyposażonym w zdolność sądową w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. Należy zatem przyjąć, że odział spółki jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na którą przepisy prawa pozwalają nałożyć obowiązki lub przyznać uprawnienie lub skierować nakazy i zakazy, a także stwierdzić albo uznać uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisów prawa. Ta cecha wyposaża tego rodzaju jednostkę, niebędącą żadnym z podmiotów wymienionych w art. 25 § 1 i 2 p.p.s.a., w zdolność sądową (art. 25 § 3 p.p.s.a.).

Tym samym Sąd stwierdził, że jednostką zobowiązaną do udzielenia informacji publicznej może być zarówno spółka jak i jej oddział, a „podmiotem reprezentującym” na gruncie art. 4 ust.1 pkt 5 u.d.i.p. jest podmiot występujący w praktyce, względem osób trzecich, jako upoważniony do podejmowania czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Agata Szczepanowska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej