Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.08.2017

Lokal mieszkalny w podatku od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Lokale i budynki niemieszkalne mogą być opodatkowane niższą stawką podatku od nieruchomości przewidzianą dla budynków i lokali mieszkalnych pod warunkiem, że będą tam realizowane cele mieszkaniowe.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Lokale i budynki niemieszkalne mogą być opodatkowane niższą stawką podatku od nieruchomości przewidzianą dla budynków i lokali mieszkalnych pod warunkiem, że będą tam realizowane cele mieszkaniowe.

Ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: upol] wyodrębnił stawki podatku od nieruchomości m.in. dla budynków (lub ich części) mieszkalnych oraz dla budynków (lub ich części) pozostałych. Stawka dla budynków mieszkalnych jest znacznie niższa (ok. dziesięciokrotnie) od stawki dla budynków pozostałych.

Przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości dla organów podatkowych zasadniczo wiążące są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Wynika to wprost z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, który stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe znajduje potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, w tym m.in. w wyroku NSA z 13.02.2014 r. sygn. II FSK 311/12, WSA w Gorzowie Wlk z 17.03.2016 r. sygn. I SA/Go 45/16, WSA w Gdańsku z 25.11.2015 r. sygn. I SA/Gd 1436/15, WSA w Szczecinie z 16.09.2015 r. sygn. I SA/Sz 686/15 oraz WSA w Poznaniu z 17.04.2015 r. sygn. I SA/Po 89/15.

Jednocześnie sądy administracyjne wskazują, że powyższa zasada podlega ograniczeniu w przypadku, gdy podatnik zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe w budynku, który ewidencyjnie oznaczany jest inaczej, względnie, gdy ewidencja nie przewiduje możliwości odmiennego jego oznaczenia.

W wyrokach dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości podkreśla się, że uwarunkowania techniczne obiektu nie są jedyną przesłanką kwalifikacyjną i nie mogą przesądzić o uznaniu danego obiektu za budynek mieszkalny bądź pozostały w rozumieniu przepisów upol. Istotne jest również faktyczne spełnianie przez budynek określonych funkcji. Jeśli dany obiekt jest wykorzystywany na potrzeby mieszkaniowe, faktycznie zaspokaja potrzeby mieszkaniowe to powinien być zakwalifikowany i uznany dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości za budynek mieszkalny. W tym zakresie uznaje się, że kryterium decydującym o zaliczeniu budynku do poszczególnych kategorii budynków, o których mowa w upol jest kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych właścicieli. 

Najczęściej tego typu sprawy dotyczą domków letniskowych, w tym apartamentów z przeznaczeniem na cele turystyczne.

Przykładowo w wyroku z dnia 3.02.2016 r. (sygn. II FSK 3470/13) NSA uznał, że domki letniskowe mimo, że formalnie mają status budynków niemieszkalnych mogłyby być opodatkowane niższą stawką, pod warunkiem, że byłyby w nich zaspokajane podstawowe potrzeby mieszkaniowe podatnika i jego rodziny. Sąd podkreślił jednak, że obniżona stawka nie będzie miała zastosowania do budynków lub ich części, które potrzeby te zaspokajają jedynie okresowo, będąc wykorzystywanymi dla celów rekreacyjnych.

Również WSA w Gdańsku w wyroku z 25.01.2017 r. sygn. I SA/Gd 1261/16 zwrócił uwagę, iż dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków nie są wystarczające dla ustalenia charakteru budynku będącego przedmiotem opodatkowania. Wskazał, że funkcja budynku określona jako dom letniskowy nie przesądza, że budynek ten nie będzie budynkiem mieszkalnym w rozumieniu przepisów upol. Zauważył, że w upol brak jest definicji legalnej budynków mieszkalnych i budynków pozostałych. Dlatego odwołując się do znaczenia tego pojęcia w języku powszechnym uznał, że odpowiednią kwalifikacje determinuje faktycznie spełniana przez ten budynek funkcja użytkowa. W konsekwencji uznał, że budynek letniskowy będzie mieścił się w pojęciu budynku mieszkalnego tylko wówczas, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela (jego bliskich), służąc tym samym zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkalnych (nie rekreacyjnych, wypoczynkowych, bądź w celu lokaty kapitału).

Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z 17.05.2016 r. sygn. II FSK 1035/14. W tym przypadku sprawa dotyczyła mężczyzny, który wynajął od Skarbu Państwa garaż, w którym zamieszkiwał z zamiarem stałego pobytu. NSA podkreślił, że stawka podatku od nieruchomości zależy od sposobu wykorzystania budynku, a nie pierwotnego przeznaczenia.

Analiza przywołanych wyroków prowadzi do wniosku, że budynki (lub ich części) niemieszkalne, na gruncie upol mogą być w drodze wyjątku zaliczone do budynków mieszkalnych. W takiej sytuacji podatnik powinien jednak wykazać, że taki budynek stanowi jego centrum życiowe i służy zaspokajaniu jego podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne