Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.08.2017

Dopuszczalność dekategoryzacji drogi publicznej na drogę wewnętrzną

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem WSA w Gliwicach, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii drogi publicznej jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy droga ta zostanie wyłączona z użytkowania albo zaliczona do nowej kategorii drogi publicznej.

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017r. o sygn. II SA/GI 308/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność w całości uchwały rady miejskiej w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada miejska w drodze uchwały pozbawiła części ulic statusu dróg publicznych jednocześnie uznając, że drogi te zostały zakwalifikowane do ogólnodostępnych dróg wewnętrznych.

W związku z powyższym, Wojewoda Śląski zwrócił się do burmistrza z zapytaniem o spełnienie warunków z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tym przepisem pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy droga ta zostanie wyłączona z użytkowania albo zaliczona do nowej kategorii. W odpowiedzi burmistrz wskazał, że ulice te nie zostały wyłączone z ruchu.

W związku z upływem 30-dniowego terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, Wojewoda Śląski pismem z dnia 24 lutego 2017r. złożył skargę na powyższą uchwałę podnosząc, że drogi nie zostały ani wyłączone z użytkowania ani zaliczone do ,,nowej” kategorii.

W odpowiedzi na skargę burmistrz argumentował podjęcie uchwały stanem technicznym dróg przez niespełnienie warunków dróg publicznych.

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017r. o sygn. II SA/GI 308/17 WSA stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w całości. WSA podkreślił, że przesłanki dopuszczalności pozbawienia drogi statusu drogi publicznej zostały enumeratywnie wyliczone w art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych - pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy droga ta zostanie wyłączona z użytkowania albo zaliczona do nowej kategorii. Za bezprzedmiotowe uznaje się zatem zarzuty dotyczące stanu technicznego dróg.

Tym samym Sąd stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w całości uznając, że niemożliwe jest pozbawienie kategorii drogi publicznej przez nadanie jej kategorii drogi wewnętrznej.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Agata Szczepanowska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi