Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.08.2017

Wysokość wpisu od sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej - projekt rozporządzenia

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Niezwykle istotna jest znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania aktualnie zmienianych przepisów procedury administracyjnej.

"

Dowiedz się więcej:

Nowelizacja KPA

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu wniesionego od decyzji kasatoryjnej organu II instancji.

Z dniem 1 czerwca 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ostatniej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, do polskiego porządku prawnego wprowadzony został nowy środek zaskarżenia przysługujący wyłącznie od decyzji wydanych przez organy II instancji na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu, a więc decyzji uchylających zaskarżoną decyzję i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały do przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdzie w nowym art. 64a tej ustawy wskazano, że od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw (zob. więcej w artykule „Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej w nowelizacji KPA”).

W związku z zastąpieniem w przypadku decyzji kasatoryjnych tradycyjnej skargi do sadu administracyjnego sprzeciwem, niezbędnym stało się wprowadzenie stosownych zmian do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W tym celu projektodawcy proponują, aby wysokość wpisu miała charakter stały, niezależnie od rodzaju sprawy administracyjnej. Jako uzasadnienie tej propozycji wskazano, że przedmiotem sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej jest wyłącznie istnienie podstaw do wydanie tejże decyzji, co jest niezależne od przedmiotu postępowania administracyjnego, w którym taka decyzja zapadła.

Mając powyższe na uwadze, projektodawcy proponują, aby wysokość wpisu stałego wynosiła 100 zł. Ustalenie wysokości wpisu na tak niskim poziomie uzasadniane jest tym, że postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane sprzeciwem od decyzji ma ograniczony przedmiotowo zakres, a kwestie w nim rozstrzygane mają wyłącznie formalny (proceduralny) charakter.

Z uwagi na pilną potrzebę dostosowania obecnie obowiązującego stanu prawnego do wprowadzonej z dniem 1 czerwca 2017 r. instytucji sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został ustalony na dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Obecnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów o zmianie rozporządzenia w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (datowany na dzień 4 sierpnia 2017 r.) jest na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

"

Niezwykle istotna jest znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania aktualnie zmienianych przepisów procedury administracyjnej.

"

Dowiedz się więcej:

Nowelizacja KPA

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Niezwykle istotna jest znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania aktualnie zmienianych przepisów procedury administracyjnej.

"

Dowiedz się więcej:

Nowelizacja KPA