Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.08.2017

Uchwała nadająca nazwę alei w parku nie jest aktem prawa miejscowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Dolnośląskiego, aleja w parku nie jest drogą (publiczną czy wewnętrzną) w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Określenie zatem nazwy wspomnianej alei może się odbyć jedynie w akcie o charakterze wewnętrznym, a takie co do zasady nie podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 czerwca 2017 r. (NR NK-N.4131.111.3.2017.RB)  Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały rady gminy we fragmencie: „po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”. Uchwała dotyczyła nadania nazwy głównej alei w parku.

Organ nadzoru stwierdził, że wyżej wspomniany fragment uchwały podjęty został z istotnym naruszeniem prawa. Artykuł 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych enumeratywnie wskazuje akty podlegające publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Punkt 2 i 10 wspomnianego przepisu wskazują, że „akty prawa miejscowego stanowione przez [...] organ gminy” oraz „inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne” ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Publikacji w takim dzienniku podlegają zatem, jedynie takie uchwały rady gminy, które są aktami prawa miejscowego bądź o ich publikacji stanowi przepis szczególny.

Zdaniem Wojewody uchwała rady gminy w sprawie nadania nazwy głównej alei w parku nie może być zaliczona do kategorii aktów prawa miejscowego. Nie zawiera ona bowiem norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Treść uchwały ogranicza się jedynie do wskazania nazwy alei parkowej, która nie może być uznana ani za drogę publiczną, ani za wewnętrzną. Przedmiotowa uchwała nie jest zatem aktem prawa miejscowego podjętym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym [u.s.g.]. Publikacja uchwały, będącej przedmiotem nadzoru Wojewody, nie została przewidziana również przez żaden przepis szczególny.

Artykuł 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. przyznaje wyłączność radzie gminy m.in. do podejmowania uchwał w sprawie „nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych”. Jak podkreślił organ nadzoru, norma kompetencyjna z art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. nie daje uprawnienia radzie gminy do podjęcia uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, w sprawie nadania nazwy alei w parku, bowiem aleja ta nie mieści się w pojęciu „drogi” (publicznej czy wewnętrznej) w rozumieniu ustawy o drogach publicznych m.in. przez to, że nie jest ona budowlą wyposażoną w drogowe obiekty inżynierskie ani nie jest przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego.

Organ nadzoru wskazał, że literalna wykładnia wyżej przytoczonych przepisów nie przyznaje radzie gminy uprawnienia do podjęcia aktu o charakterze powszechnie obowiązującym, który określałby nazwę alei. Z przyznanej w art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. normy kompetencyjnej wywodzi się uprawnienie organu uchwałodawczego gminy do określenia w formie aktu prawa miejscowego, jedynie nazw obiektów drogowych wskazanych w tym przepisie. Pośród tych obiektów nie wskazano alei, która nie jest drogą w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Akt określający wyżej wspomnianą materię, zdaniem Wojewody, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Uchwała nadająca nazwę alei w parku może przybrać jedynie formę aktu prawa wewnętrznego mającego zastosowanie tylko w ramach struktury organizacyjnej gminy.

Akty o charakterze wewnętrznym nie podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wojewoda, przywołując wyżej wspomniane argumenty uznał za akt o takim charakterze uchwałę rady gminy w sprawie nadania nazwy głównej alei w parku, co za tym idzie jako istotne naruszenie prawa, pociągające za sobą częściową nieważność, wskazał fragment tej uchwały, mówiący o jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST