Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.08.2017

Zakaz pobierania opłat za parkowanie w soboty coraz bliżej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 2 czerwca 2017 r. do Sejmu RP trafił senacki projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych, zakładający wprowadzenie wyraźnych regulacji zakazujących pobierania opłat za parkowanie w soboty.

Na początku roku w artykule pt. „Opłaty za parkowanie w soboty – senacka propozycja” informowaliśmy o tym, że w Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych, która ma jednoznacznie przesądzić, że niedopuszczalne jest pobieranie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania (SPP) w soboty. Prace te zakończyły się dnia 1 czerwca 2017 r., kiedy to Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Powyższy projekt trafił do Sejmu dnia 2 czerwca 2017 r. i został mu nadany nr druku 1632.

Celem projektowanych rozwiązań jest jednoznaczne rozstrzygniecie kwestii prawidłowej interpretacji przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się za postój tych pojazdów w SPP, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Problem w stosowaniu tego przepisu polega na tym, że pojęcie dni roboczych nie jest jednoznacznie rozumiane. Co prawda, w ostatnim czasie sądy administracyjne (a zwłaszcza Naczelny Sąd Administracyjny) w swoich orzeczeniach stoją na stanowisku, że pod pojęciem dni roboczych nie mieści się sobota, jednakże projektodawcy doszli do przekonania, że płynący z najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego zakaz powinien zostać w sposób wyraźny wyartykułowany w przepisach ustawy o drogach publicznych.

W tym celu proponuje się, aby nadać ww. przepisowi art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych nowe, następujące brzmienie: „Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w określonych godzinach lub całodobowo”. Projektodawcy proponują również wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym „Rady  gmin  (rady  miast)  dostosują  ustalone  przez  siebie  strefy  płatnego parkowania do art. 13b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt jest na etapie I czytania, które odbywać się będzie w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projektowane rozwiązania w dalszym ciągu ocenić należy negatywnie, odsyłając do argumentów zaprezentowanych w artykule pt. „Opłaty za parkowanie w soboty – senacka propozycja”. Jednocześnie warto wskazać, że również podczas prac nad projektem, które odbywały się jeszcze w Senacie, niektórzy senatorowie negatywnie odnosili się do sposobu rozwiązania problemu dotyczącego wątpliwości co do dopuszczalności pobierania opłat za parkowanie również w soboty (patrz: Sprawozdanie Stenograficzne z 42. Posiedzenia Senatu, s. 7-18).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj