Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.07.2017

Dopuszczalność określenia zasad wznoszenia pomników

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem wojewody Mazowieckiego przedmiotem regulacji uchwały rady gminy nie mogą być zasady wznoszenia pomników, gdyż sprawy te właściwe są dla unormowań statutowych.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 maja 2017 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zasad wnoszenia pomników w przestrzeni publicznej w gminie.

Rada gminy, podejmując wyżej wspomnianą uchwałę, powołała się na art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym [u.s.g.], który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników. Przedmiotowy akt określał „organizację pracy rady w związku z podjęciem uchwały dotyczącej wznoszenia pomnika, a także tryb składania wniosku i jego rozpatrywania”.

Organ nadzoru uznał przedmiotową uchwałę jako sprzeczną z prawem.  W świetle art. 22 ust. 1 u.s.g. statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy, a także stanowi o ustroju gminy (art. 3 ust. 2 u.s.g.).  Artykuł 18 ust. 1 wspominanej ustawy wskazuje, że uchwalanie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości jej rady. Z przytoczonych wyżej przepisów bezsprzecznie wynika upoważnienie rady gminy, do kształtowania ustroju gminy, wewnętrznej organizacji  oraz trybu pracy organów. Jednak ze wspomnianych przepisów wynika również zasada, iż powyższe regulacje mogą zawarte być jedynie w statucie gminy. Nie możliwe jest unormowanie tych zagadnień poza statutem (wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2001 r. II SA/Kr 1975/00).

Wojewoda nie zgodził się z tym, że podstawą do wydania uchwały w zakresie ustalania zasad wnoszenia pomników w gminie jest art. 18 ust. 2 pkt 13 u.s.g. Analiza treści uchwały wskazuje na to, że wzniesienie pomnika wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały w tym zakresie. Przedmiotem uchwały byłoby określenie trybu pracy rady, a to z kolei dotyczy jej organizacji wewnętrznej. Zagadnienia te natomiast mogą zostać uregulowane tylko w statucie gminy, nie mogą być one określane w odrębnych uchwałach (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2011 r. NK-N.4131.407.2011.MW). Wspominany wyżej przepis przyznaje kompetencje organom gminy jedynie do podjęcia uchwał, których przedmiotem byłoby wznoszenie pomników, a nie jak miało to miejsce w opisywanym przypadku, do określania zasad wznoszenia pomników. Ustawodawca, gdyby chciał wyposażyć organy gminy w kompetencję do określenia wspomnianych zasad, wskazałby to w sposób jednoznaczny w przywołanym przepisie (jak to zrobił przykładowo w art. 18 ust. 2 pkt 7 u.s.g.).

W związku z powyższym organ nadzoru stwierdził brak delegacji ustawowej do wydania przez radę jednostki samorządowej szczebla gminnego, uchwały w zakresie określenia zasad wznoszenia pomników w przestrzeni publicznej tejże jednostki. Ponadto omawiana regulacja rady gminy zawiera sformułowania, które nie powinny się w niej znaleźć. Chodzi  tutaj o sformułowanie „przestrzeń publiczna gminy”, które ze względu na swoje niezdefiniowanie nie pozwala na doprecyzowanie przedmiotu regulacji. Organ gminy dopuścił się także uchybienia w zakresie modyfikacji definicji legalnych, tj. § 1 ust. 2 uchwały, który definiuje „pomnik” w sposób odmienny niż przepisy ustawy- Prawo budowlane.

Na podstawie wyżej opisanych argumentów, Wojewoda wskazał, że przedmiotowa uchwała w sposób istotny narusza porządek prawny, zatem zasadne jest stwierdzenie jej nieważności.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj