Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.07.2017

Wykonywanie mandatu radnego a funkcja zarządcza w spółce korzystającej z mienia publicznego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Świętokrzyskiego niemożliwe jest pełnienie funkcji zarządczej przez radnego powiatu w spółce, która  prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia tego powiatu.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 maja 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski, stwierdził nieważność uchwały rady powiatu w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Rada powiatu, podjętą uchwałą, odmówiła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że nie doszło do naruszenia art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. We wspomnianym przepisie mowa jest o zakazie łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności (na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami) z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Ponadto niemożliwe jest też zarządzanie taką działalnością ani bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Rada powiatu stwierdziła, że sprawowanie przez radnego funkcji prezesa spółki  w przedmiotowej sprawie nie narusza przytoczonego artykułu.

Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność wyżej wspomnianej uchwały, wskazując że podjęta została ona z naruszeniem art. 383 ustawy Kodeks wyborczy. W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, ustalono że radny pełni funkcję prezesa zarządu w spółce, która prowadzi działalność w zakresie m.in.: „poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, sprzątania, wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych oraz robót związanych z budową rurociągów”. Ponadto spółka świadczy cyklicznie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu, w którym radny sprawuje mandat. Usługi te wykonywane są na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Coroczne świadczenie usług o charakterze odpłatnym, w przedmiocie zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach działalności gospodarczej,  na rzecz jednostki budżetowej powiatu jaką jest Zarząd Dróg, stanowi prowadzenie tej działalności z wykorzystaniem mienia powiatu. Pełnienie funkcji prezesa zarządu takiej spółki mieści się zaś w pojęciu zarządzania działalnością gospodarczą. 

W związku z powyższymi ustaleniami, rada powiatu obowiązana była do stwierdzenia wygaszenia mandatu radnego, jako iż  prowadził on działalność gospodarczą wykorzystującą mienie jednostki powiatowej przed uzyskaniem mandatu radnego i nie zaprzestał prowadzenia tej działalności w okresie 3- miesięcznym od dnia złożenia ślubowania.

Wojewoda, rozstrzygnięciem nadzorczym, stwierdził o nieważności uchwały rady  powiatu w przedmiocie odmówienia wygaszenia mandatu radnego, z powodu jej sprzeczności z prawem.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST