Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.07.2017

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi (CUW) nie jest aktem prawa miejscowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem WSA w Olsztynie, uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora publicznego nie stanowi aktu prawa miejscowego, a tym samym nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Kwestia kwalifikowania uchwały w sprawie wspólnej obsługi jako aktu prawa miejscowego jest jedną z najbardziej problematycznych w dotychczasowej praktyce stosowania nowych regulacji (które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.) dotyczących organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych (patrz: artykuły publikowane na łamach Portalu dotyczące CUW). Tematyka ta stała się również przedmiotem wydanej w drugiej połowie zeszłego roku publikacji monograficznej, której autorami są prawnicy publikujący na łamach Portalu (pobierz bezpłatnie publikację: „Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych”).

W ostatnim czasie wydany został pierwszy wyrok dotyczący problematyki prawidłowego uznania uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi za akt prawa miejscowego – wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. II SA/Ol 245/17) stwierdził nieważność § 5 uchwały rady gminy w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina, w zakresie słów „i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi wskazanych jednostek organizacyjnych gminy. W § 5 tej uchwały znalazł się zapis, że uchwała podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tym samym, rada gminy uznała tę uchwałę za akt prawa miejscowego.

Z powyższym nie zgodził się Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który z uwagi na upływ 30-dniowego terminu od dnia doręczenia mu uchwały na samodzielne wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Rozpatrując wniesioną przez organ nadzoru skargę WSA w Olsztynie wskazał, że akty prawa miejscowego charakteryzują się następującymi cechami:

 1. oznaczenie adresata norm prawnych zawartych w takich aktach, pozostającego poza strukturą administracji;
 2. terytorialny zasięg aktu prawa miejscowego;
 3. normatywny charakter – akty te zawierają wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien sposób zachowania się: mogą to być nakazy, zakazy lub uprawnieni;
 4. generalny i abstrakcyjnych charakter norm prawnych zawartych w takich aktach.

Mając powyższe na uwadze WSA w Olsztynie stwierdził bezsprzecznie, że zaskarżona przez wojewodę uchwała nie jest aktem prawa miejscowego. W jego ocenie nie odnosi się ona bowiem do organizacji urzędu gminy, której regulacje należą do materii statutowej, a jest natomiast wyrazem woli rady gminy, co do wskazania podmiotu sprawującego obsługę gminnych jednostek w określonym zakresie. Sąd zgodził się zatem z wojewodą, że uchwała ta stanowi akt kierownictwa wewnętrznego, a akty takie nie wymagają publikacji i co do zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia przez radę gminy, chyba że rada podejmie decyzję o późniejszym wejściu w życie danej uchwały.

Tym samym WSA w Olsztynie stwierdził, że przepis § 5 zaskarżonej uchwały w części stwierdzającej, że podlega ona publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie ma oparcia w przepisach prawa. Zdaniem Sądu, nie istnieje bowiem żadna regulacja prawna formułująca obowiązek publikowania tejże uchwały w dzienniku urzędowym.

Wyrok jest nieprawomocny.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi