Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.07.2017

Prawidłowe określenie form przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Lubelskiego, niepełne określenie zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy stanowi istotne naruszenie prawa.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN-II.4131.209.2017 z dnia 8 maja 2017 r., Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, w części obejmującej postanowienie, iż „konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w innej formie, umożliwiającej łatwy dostęp do konsultacji społecznych wszystkim zainteresowanym”.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. W myśl art. 5a ust. 2 u.s.g., do kompetencji rady gminy należy określenie w uchwale zasad i trybu przeprowadzania takich konsultacji. Analizując legalność powyższej uchwały wojewoda powołał się na orzeczenie sadu administracyjnego, z którego wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, powinien wskazać w uchwale podmiot inicjujący konsultacje, sposób, termin i miejsce ich przeprowadzenia, a także reguły ustalania wyników i formę ich opublikowania.

Wojewoda Lubelski stanął na stanowisku, że rada gminy istotnie naruszyła prawo nie określając w sposób szczegółowy i wyczerpujący dopuszczalnych form przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. W konsekwencji powyższego, Wojewoda uznał uchwałę rady gminy w części dotyczącej możliwości przeprowadzenia konsultacji w innej formie, umożliwiającej łatwy dostęp do konsultacji społecznych wszystkim zainteresowanym za nieważną.

W rezultacie zbadanej sprawy, Wojewoda Lubelski stwierdził, że wprowadzenie w przedmiotowej uchwale otwartego katalogu form, w jakich mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne w gminie narusza art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach prawa.

W konsekwencji powyższego, niepełne określenie zasad przeprowadzania konsultacji jest sprzeczne z wymogiem szczegółowego i wyczerpującego wskazania form, w których konsultacje mogą być przeprowadzane. Takie działanie rady gminy należy uznać za istotne naruszenie prawa, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w zakresie przytoczonym na wstępie.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Magdalena Homska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST