Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.07.2017

Nowe wzory ogłoszeń w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

W dniu 9 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie określające nowe wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczące zawierania umów koncesji

Zgodnie z nową ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi[1] ogłoszenia zamawiający publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszcza je w Biuletynie Zamówień Publicznych. W odniesieniu do ogłoszeń zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ustawa zobowiązuje zamawiającego do przygotowania ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. Natomiast ogłoszenia zamieszczane w  Biuletynie Zamówień Publicznych powinny być dokonywane według wzorów ustalonych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze odpowiedniego rozporządzenia.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r.[2] zostały określone wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj.:

1)ogłoszenia o koncesji,

2)wstępnego ogłoszenia informacyjnego,

3)ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,

4)ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji,

5)ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji,

6)ogłoszenia o zmianie umowy koncesji.

Powyższe wzory ogłoszeń stanowią załączniki do omawianego rozporządzenia.

W rozporządzeniu wskazano ponadto, że nie stosuje się go do ogłoszeń w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji, wszczętych na podstawie uchylonej już ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r. poz. 113) i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji, wszczętych na podstawie nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji na usługi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest skuteczne.


[1] Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1920).

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1017).

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Maciej Wruk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne