Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.06.2017

Zaskarżenie postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu burmistrza

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem NSA skarga na postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza przysługuje wyłącznie adresatowi tego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2017 r.  (II OKS 639/17) odrzucił skargę przewodniczącego rady miejskiej na postanowienie komisarza wyborczego, stwierdzające wygaszenie mandatu burmistrza, ponieważ skarga ta nie została wniesiona przez podmiot do tego uprawniony.

Postanowienie komisarza wyborczego, stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza, zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [dalej: WSA] przez przewodniczącego rady miejskiej. Sąd postanowieniem z dnia 29 grudnia 2016 r. odrzucił skargę, wskazując, że uprawniony do jej wniesienia jest jedynie sam „zainteresowany”, czyli burmistrz, którego dotyczy to postanowienie. WSA zaznaczył, że legitymację do wniesienia skargi należy wywodzić z art. 493 § 1 Kodeksu wyborczego, który stanowi lex specialis w stosunku do regulacji zawartej w art. 50 § 1 Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [p.p.s.a.]  

Od powyższego postanowienia sądu, stwierdzającego brak legitymacji skargowej, przewodniczący rady miejskiej wniósł skargę kasacyjną, zarzucając sądowi I instancji naruszenie przepisów postępowania (art. 50 i art. 58 p.p.s.a.)  Zdaniem skarżącego WSA błędnie przyjął o niedopuszczalności skargi przewodniczącego rady miejskiej na postanowienie komisarza wyborczego, stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza. Skarżący wywodzi swój interes prawny z pełnionej przez siebie funkcji w organach gminy jako przewodniczący rady miejskiej, który jest zainteresowany tym, kto sprawuje funkcję burmistrza oraz czy powołanie i odwołanie go nastąpiło zgodnie z prawem. 

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił zdanie WSA co do niedopuszczalności skargi przez to, że nie pochodzi ona od uprawnionego podmiotu. Art. 50 § 1 p.p.s.a. przyznaje legitymację skargową: każdemu, kto ma w tym interes prawny, prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, a w sprawach dotyczących interesu prawnego innych osób - organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają legitymację skargową (art. 50 § 2 p.p.s.a.). W opisywanej sprawie zastosowanie znajduje art. 50 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym odchodzi się od ogólnej zasady, jeżeli ustawy odrębne przyznają prawo do wniesienia skargi podmiotom innym niż wskazane art. 50 § 1 p.p.s.a. Wyjątek taki przewiduje art. 493 § 1 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że legitymację do wniesienia skargi na postanowienie komisarza wyborczego ma tylko „zainteresowany”, czyli sam burmistrz, którego na mocy wspomnianego postanowienia, mandat wygasł. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż WSA słusznie uznał, że skoro przepisy Kodeksu wyborczego przyznają legitymację skargową na postanowienia komisarza wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza jedynie adresatowi tego postanowienia, to skarga innych osób jest niedopuszczalna. Regulacja zawarta w art. 493 § 1 Kodeksu wyborczego ma charakter lex specialis i w tym przypadku zastosowania nie znajduje generalna zasada z art. 50 § 1 p.p.s.a. Ponadto w art. 492 § 3a, wspomnianej wyżej ustawy, przewodniczący rady jest obok „zainteresowanego” podmiotem, któremu dostarczyć należy postanowienie komisarza wyborczego, stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza, więc biorąc pod uwagę literalne brzmienie przytoczonego przepisu przewodniczący rady miejskiej nie mieści się w definicji podmiotu „zainteresowanego”.  

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że skarga przewodniczącego rady miejskiej na postanowienie stwierdzające wygaszenie mandatu burmistrza jest niedopuszczalna, niezależnie od posiadanego przez niego interesu faktycznego, ponieważ skarżący nie jest podmiotem, któremu Kodeks wyborczy przyznaje legitymację skargową. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w świetle przytoczonych przepisów „zainteresowanym” jest wyłącznie osoba, której mandat wygaszono, a skarga innych osób w rozpatrywanej sprawie jest niedopuszczalna.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST