Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.06.2017

Gwarancja i rękojmia po ogłoszeniu upadłości wykonawcy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Często zdarza się, że termin obowiązywania rękojmi lub gwarancji udzielonych przez upadłego wykonawcę na podstawie zawartych umów nie upłynął przed dniem ogłoszenia upadłości. Co w sytuacji gdy wady ujawnią się dopiero po dniu ogłoszenia upadłości?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Często zdarza się, że termin obowiązywania rękojmi lub gwarancji udzielonych przez upadłego wykonawcę na podstawie zawartych umów nie upłynął przed dniem ogłoszenia upadłości. Co w sytuacji gdy wady ujawnią się dopiero po dniu ogłoszenia upadłości?

Na podstawie art. 61 prawa upadłościowego[i] z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego wykonawcy staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Zatem zmienia się przeznaczenie i funkcja majątku upadłego przedsiębiorcy, który nie służy dłużej prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Syndyk podejmuje czynności w celu zakończenia wszelkich interesów upadłego i zaspokojenia jego wierzycieli.

Rękojmia i gwarancja mają dawać zamawiającemu pewność, że przez oznaczony okres towar lub usługa zachowa jakość wynikającą z umowy stron. Treść zobowiązania z gwarancji wynika z zapisów umowy stron. Z kolei rękojmia jest regulowana w art. 556-576 kodeksu cywilnego[ii], ale można modyfikować jej zakres w granicach wynikających z przepisów prawa. Najczęściej gwarancja i rękojmia kreują po stronie upadłego wykonawcy obowiązek nieodpłatnego naprawienia usterek w ściśle wskazanym terminie lub dostarczenia egzemplarza rzeczy pozbawionego wad, czyli zobowiązania niepieniężne.

W momencie ogłoszenia upadłości zobowiązania upadłego przedsiębiorcy ulegają zmianie. Zgodnie z ogólną zasadą zobowiązanie niepieniężne upadłego wykonawcy zamienia się w pieniężne i z tym dniem staje się płatne nawet jeżeli termin płatności jeszcze nie nastąpił (art. 91 ust. 2 prawa upadłościowego). Przekształcenie zobowiązań następuje z mocy samego prawa i nie wymaga żadnych czynności ze strony upadłego lub jego wierzycieli. Zmiana zobowiązania niepieniężnego w pieniężne pozwala wierzycielowi przeliczyć wierzytelność i następnie zgłosić ją do masy upadłości.

Czy przekształcenie z art. 91 ust. 2 prawa upadłościowego dotyczy także zobowiązań niepieniężnych z gwarancji i rękojmi? Zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad ma charakter warunkowy, ponieważ zależy od tego czy wada w ogóle się pojawi. Dopiero po ujawnieniu wady aktualizuje się roszczenie zamawiającego wobec wykonawcy o usunięcie wady z rękojmi lub gwarancji zgodnie z zapisami umowy lub przepisami prawa. W rezultacie w przypadku wad ujawnionych przed ogłoszeniem upadłości obowiązek usunięcia wady z gwarancji lub rękojmi zaktualizował się przed tym dniem, więc przekształca się on w zobowiązanie pieniężne. Innymi słowy, gwarancja lub rękojmia odnośnie wad i usterek powstałych do dnia ogłoszenia upadłości zanika w dotychczasowym kształcie i ogranicza się wyłącznie do roszczeń pieniężnych.

Inaczej przedstawia się sytuacja gdy wady ujawniły się dopiero po dniu ogłoszenia upadłości. Zobowiązanie upadłego z gwarancji lub rękojmi do usunięcia wady, która ujawniła się dopiero po ogłoszeniu upadłości, nie istnieje jeszcze w dniu ogłoszenia upadłości. Zatem nie może przekształcić się w zobowiązanie pieniężne i nie podlega zgłoszeniu analogicznie jak inne wierzytelności. Prezentowana ocena znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. „Skutek transformacyjny nie obejmuje więc zobowiązań gwarancyjnych, czy wynikających z rękojmi upadłego wykonawcy robót w odniesieniu do tych wad, które do dnia ogłoszenia upadłości nie ujawniły się. Innymi słowy, na skutek upadłości zobowiązanie upadłego z tytułu gwarancji czy rękojmi nie wygasa, a wynikający z niego dług powstaje dopiero w momencie pojawienia się wady[iii]. W innym orzeczeniu podkreślono, że „fakt istnienia uprawnień z rękojmi nie jest tożsamy z powstaniem długu, bowiem dla jego powstania konieczne jest wystąpienie zdarzenia powodującego ten dług(…) Inną kwestią jest, bowiem wymagalność istniejącego, skonkretyzowanego długu, a inną kwestią prawna aktualizacja obowiązku wykonawcy wynikającego z rękojmi”[iv].

W rezultacie należy uznać, że po ogłoszeniu upadłości wykonawcy gwarancja lub rękojmia trwają dalej bez zmian jeżeli termin ich obowiązywania jeszcze nie upłynął. Ogłoszenie upadłości nie niweczy ani nie modyfikuje obowiązków upadłego w zakresie zapewnienia zamawiającemu odpowiedniej jakości towarów lub usług. W przypadku ujawnienia wad po dniu ogłoszenia upadłości zamawiający może zgłosić syndykowi ujawnioną wadę i domagać się jej usunięcia w terminach i na zasadach określonych w umowie, względnie wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Upadły wykonawca nie może powoływać się na fakt ogłoszenia upadłości jako okoliczność zwalniającą go z obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi.


[i] ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.).

[ii] ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.).

[iii] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 137/15.

[iv] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2011 r., V CSK 204/10.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autor artykułu

Urszula Szefler

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne