Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.06.2017

Sądowa kontrola dopłat uczestników związku komunalnego do kosztów jego funkcjonowania

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST

Zdaniem WSA w Gdańsku, sądy administracyjne nie są właściwe do kontroli legalności uchwał zgromadzenia związku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty gmin – uczestników związku.

Dwoma postanowieniami z dnia 24 marca 2017 r. (sygn. I SA/Gd 120/17 oraz I SA/Gd 368/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargi gmin uczestniczących w związku komunalnym na uchwałę zgromadzenia tego związku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty na rok 2016 gmin – uczestników związku komunalnego.

Powyższe postanowienia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zgromadzenie związku międzygminnego podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty na rok 2016 gmin – uczestników związku, w oparciu o przepis statutu tego związku stanowiący, że jeżeli dochody własne związku oraz składki gmin – uczestników nie wystarczają na pokrycie wydatków, gminy zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez zgromadzenie związku.

Na powyższą uchwałę skargi wniosły dwie gminy będące uczestnikami tego związku, które zostały objęte mocą tej uchwały obowiązkiem dokonania dopłat, domagając się stwierdzenia jej nieważności.

Postanowieniami z dnia 24 marca 2017 r. (sygn. I SA/Gd 120/17 oraz I SA/Gd 368/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargi tych gmin.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że jego zdaniem brak jest kompetencji sądu administracyjnego do rozstrzygania kwestii zaskarżonej uchwały. W jego ocenie, zaistniały w sprawie spór jest bowiem sporem pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami, jakimi są gmina i związek oraz dotyczy rozliczeń z tytułu kosztów działalności tego związku.

WSA w Gdańsku powołał się na art. 64 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 tej ustawy. Przepis art. 8 ust. 2b ustawy stanowi z kolei o właściwości sądów powszechnych do rozstrzygania sporów majątkowych wynikłych z porozumień, o których jest mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74 ustawy. Konsekwencją jego odpowiedniego stosowania do związków międzygminnych – zdaniem Sądu – jest uznanie właściwości sądów powszechnych do rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym wynikających z zawarcia związku międzygminnego oraz brak właściwości sądów administracyjnych w tym zakresie.

Na wzmocnienie tak postawionej przez siebie tezy, WSA w Gdańsku wskazał, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wyrażano już stanowisko, że uchwała związku międzygminnego, dotycząca rozliczeń pomiędzy gminą należącą do związku międzygminnego a tym związkiem, nie jest objęta zakresem właściwości sądów administracyjnych, określonym w art. 3 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tak m.in.: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2013 r., sygn. II GSK 2001/13, postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2012 r., sygn. II OSK 671/12, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 kwietnia 2010 r. sygn. III SA/Gl 1436/09).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku dwoma ww. postanowieniami odrzucił skargi gmin, bowiem sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Postanowienia są nieprawomocne.

"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST