Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.06.2017

Prawidłowe odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego rada gminy nie jest uprawniona do regulowania kwestii odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy w sposób generalny.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 29 marca 2017 roku Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność § 3 ust. 3 uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy [dalej także: „rada” lub „organ uchwałodawczy”] podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony [dalej także: „uchwała”]. Jako podstawę prawną kwestionowanej uchwały wskazała art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym [dalej także: „u.s.g.”] oraz art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami [dalej także: „u.g.n”].

Rada gminy w § 6 ust. 3 uchwały wskazała, że „Można odstąpić od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy/najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na nieoznaczony w przypadku jeżeli umowa dzierżawy/najmu jst zawierana z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami nieruchomości, których umowy wygasają pod warunkiem, że ”:

 1. nieruchomość jest wykorzystywana na cele związane z działalnością usługowo-handlową,
 2. nieruchomość jest wykorzystywana jako garaż/komórka,
 3. nieruchomość jest zagospodarowana zielenią, drobnymi uprawami warzywniczymi i kwiatowymi, podwórzami,
 4. nieruchomość stanowi grunty rolne i wykorzystywana jest pod uprawy rolne,
 5. nieruchomość wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz drobne uprawy ogrodowe,
 6. nieruchomość wykorzystywana jest jako parking”.

Organ nadzoru uznał, że rada gminy, regulując w przytoczonym powyżej przepisie przypadki odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i najmu, ustanowiła generalną zgodę na zawieranie takich umów bez przetargu, czym tym samym w istotny sposób naruszyła przepis art. 37 ust. 4 u.g.n.

Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że zgodnie z art. 37 ust. 4 zdanie pierwsze u.g.n., zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, natomiast zdanie drugie tegoż przepisu wskazuje na wyjątek, iż wojewoda albo odpowiedni organ uchwałodawczy jst może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Powołując się na głosy doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych, wojewoda dodał, iż przepis art. 37 ust. 4 u.g.n. wprowadza formę przetargowego zawierania umów. Wyjątkiem od  tej zasady jest regulacja zawarta w zdaniu drugim przytoczonego przepisu. Przy czym, jak podkreślił organ nadzoru, sytuacje w których odstępuje się od zasady przetargowego zawierania umów, należy traktować jako wyjątek i nie daje podstaw, aby rada regulowała tego typu kwestie w sposób generalny, abstrakcyjny, na przyszłość i w stosunku do nieskonkretyzowanych przypadków. W ocenie wojewody, generalna uchwała o odstąpieniu od przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu prowadziłaby do utraty przez rade funkcji organu kontrolnego. Tym samym organ stanowiący jst byłby pozbawiony możliwości wglądu i monitorowania działań organu wykonawczego  w zakresie gospodarki nieruchomościami, w szczególności ich zasadności i racjonalności.

Organ nadzoru wskazał również, że odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia omawianych umów wymaga indywidualnej zgody organu uchwałodawczego gminy, w postaci podjętej uchwały na wniosek organu wykonawczego gminy.  Co za tym idzie, to w gestii organu wykonawczego gminy leży podjęcie decyzji o celowości odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy i uzyskanie niezbędnej zgody rady gminy. W powyższym zakresie wypowiedziały się również sądy administracyjny m.in.: w wyroku WSA z Gliwicach z dnia 23 października 2006 r., sygn. II SA/Lu 74/11wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. II SA/Rz 1034/14; wyroku WSA w Olsztynie z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. II SA/Ol 1365/14.

Mając powyższe na uwadze, Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały rady gminy w zakresie § 3 ust. 3 uchwały.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST