Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.06.2017

Jedynie organ wykonawczy gminy ma uprawnienie do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także orzecznictwo jednoznacznie rozstrzygają, że prawo do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków przysługuje jedynie organom wykonawczym gminy.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z 31 marca 2017 r.
(nr LEX-R.4131.8.2017.MN) stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie wyłączenia Gminnej Ewidencji Zabytków domu drewnianego.

Rada gminy, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podjęła uchwałę w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków drewnianego domu z II ćw. XX wieku.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził, że uchwała jest niezgodna z obowiązującym prawem, gdyż narusza art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z treści tej regulacji wynika bowiem, że "wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości". Oznacza to bowiem, iż ustawodawca powołał do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków organ wykonawczy gminy, zatem rada gminy w świetle tej regulacji nie miała do tego uprawnień.

Dodatkowo, co zauważył organ nadzoru, żaden z przepisów ustawowych nie daje radzie gminy uprawnień do dokonywania zmian, a tym bardziej wykreślenia obiektów z gminnej ewidencji zabytków.

Wojewoda podkreślił, że wszelkie zasady prowadzenia ewidencji jak i procedurę wykreślenia obiektów z gminnej ewidencji zabytków normuje w sposób szczegółowy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodatkowo organ przytoczył tez orzecznictwo NSA (II OSK 2329/14), w którym potwierdzono, że do prowadzenia ewidencji upoważniony jest jedynie organ wykonawczy gminy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Marcinczak

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj