Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.06.2017

Problemy organów stanowiących JST z podejmowaniem uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Analiza ostatnich rozstrzygnięć nadzorczych wskazuje, iż rady gmin mają problemy z podejmowaniem prawidłowych uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr P.4131.6.2017.PC z dnia 3 kwietnia 2017 r., Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. W tym akcie nadzoru wojewoda wskazał na dwie grupy nieprawidłowości: w zakresie ograniczenia kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach oraz w zakresie ingerencji rady gminy w sferę kompetencji organu wykonawczego.

Ograniczenia kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach

Zgodnie z  art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Tym samym, na podstawie tego przepisu, rada gminy posiada kompetencje jedynie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji. Analizując legalność uchwały rady gminy podjętej na podstawie tego przepisu, wojewoda wyjaśnił, iż pod pojęciem zasad kryją się reguły rządzące instytucją konsultacji, natomiast przez tryb należy rozumieć sposób postępowania konsultacyjnego, jego procedurę. Organ stanowiący, w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, postanowił, że „w konsultacjach mają prawo uczestniczyć mieszkańcy Gminy, mający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy”. Ponadto, rada gminy zadecydowała w uchwale, że lista poparcia, poza modelowymi elementami powinna zawierać także numer PESEL osoby biorącej udział w konsultacjach. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda Mazowiecki powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym, wśród zasad i trybu przeprowadzania konsultacji nie mieści się określenie praw podmiotowych decydujących o prawie jednostki do udziału w konsultacjach. W ocenie Wojewody, wymóg podania numeru PESEL stanowi tworzenie nieprzewidzianych ustawowo kryteriów, a  dodatkowo nie ma nic wspólnego z ustaleniem, czy dana osoba jest mieszkańcem Gminy. Organ nadzoru podkreślił,  że ustalanie dodatkowych wymogów stanowi ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw, a  takie może być wprowadzone wyłącznie ustawą. Na ten temat pisaliśmy również w artykule:  Kto może brać udział w konsultacjach gminnych?  

Ingerencja rady gminy w zakres kompetencji organu wykonawczego

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.s.g.,  wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W myśl art. 30 ust. 2 pkt 2 u.s.g., określanie sposobu wykonywania uchwał należy do zasad wójta jako organu wykonawczego gminy. Wojewoda Mazowiecki stanął na stanowisku, iż wskazanie w uchwale rady gminy wymaganych elementów przedmiotowego zarządzenia wójta, wszczynającego procedurę konsultacji, stanowi istotne naruszenie przepisów u.s.g. Organ nadzorczy zwrócił uwagę, że określenie sposobu wykonywania uchwał należy do kompetencji organu wykonawczego, a ingerencja organu stanowiącego w sferę zadań wójta jest niedopuszczalna. Analogiczny pogląd Wojewoda Mazowiecki wyraził w rozstrzygnięciu nadzorczym nr O.4131.9.2017.AD, wskazując iż przepisy u.s.g. nie upoważniają rady gminy do wkraczania w zakres kompetencji przysługujących organowi wykonawczemu. Organ nadzorczy zauważył, że skoro wójt wykonuje uchwały, to jego zadaniem jest wydawanie zarządzeń o przeprowadzeniu konsultacji oraz określenie elementów takiego zarządzenia. W związku z powyższym, Wojewoda uznał, że o określeniu kto, w jakich terminach, za pomocą jakich środków, w jakim trybie zrealizuje zadania wynikające z uchwały, decyduje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, a rada gminy dokonując postanowień w tym przedmiocie, bezpodstawnie wkroczyła w sferę kompetencji wójta.

Podsumowanie

W rezultacie powyższego, ingerencje rady gminy w zakres zadań organu wykonawczego oraz ograniczanie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach pokazują, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają problemy z podejmowaniem prawidłowych uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Takie działania rady gminy należy uznać za przekroczenie granic upoważnienia ustawowego, co stanowi istotne naruszenie prawa, a w konsekwencji skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Magdalena Homska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST