Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.05.2017

Interpretacyjne wątpliwości przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W ocenie Ministerstwa Środowiska warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy spełniać przez cały okres prowadzonej działalności.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W ocenie Ministerstwa Środowiska warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy spełniać przez cały okres prowadzonej działalności.

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska w dniu 10 lutego 2017 r. udzielił odpowiedzi na interpelację poselską, zgłoszoną w związku z licznymi wątpliwościami gmin prowadzących rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru opadów komunalnych oraz podmiotów świadczących tego typu usługi, w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [dalej także: „rozporządzenie”].

W interpretacji zwrócono uwagę, że przedsiębiorcy zamierzający świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [dalej także: „przedsiębiorca” lub „podmiot gospodarczy”] są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę na terenie której zamierza odbierać odpady komunalnej. Ponadto przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.) o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej także: „u.c.p.g.”].

W ocenie posła, warunki wskazane w omawianym rozporządzeniu powinny być bezwzględnie urzeczywistnione w momencie ubiegania się o wpis do rejestru, a także przez cały okres prowadzenia działalności regulowanej, niezależnie od faktycznego wykonywania działalności. W powyższym zakresie autor interpelacji przywołał interpretację podsekretarza stanu w Ministerstwa Środowiska Sławomira Mazurka z dnia 29 lipca 2016 r., znak: DGO-III.024.100.2016.MK, w której stwierdzono, że „wymagania określone w rozporządzeniu podmiot musi spełniać przez cały okres prowadzonej działalności, aż do wykreślenia z rejestru działalności regulowanej”. Ponadto poseł wskazał na wyrok NSA z dnia 4 lutego 2014 r., sygn. II GSK 1968/12, w którym sąd podkreślił, że przedsiębiorca musi spełniać ustawowe wymogi prowadzenia działalności nie tylko w momencie ubiegania o zezwolenie, lecz także przez cały okres prowadzenia działalności regulowanej”.

Autor interpelacji podkreślił, że główne źródło problemów interpretacyjnych stanowi § 3 ust. 1 rozporządzenia (dotyczący wymaganej liczby pojazdów) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia (dotyczący parkowania pojazdów opróżnionych na koniec każdego dnia roboczego na terenie bazy magazynowo – transportującej). Poseł wskazał, iż przedsiębiorcy posiadający minimalną ilość 5 pojazdów uzyskują wpis w kilkudziesięciu gminach na terenie całej Polski. Tym samym zdaniem posła niemożliwym jest, aby świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych we wszystkich gminach jednocześnie. Powyższa sytuacja w ocenie posła uniemożliwia organom prowadzącym rejestr (wójtom, burmistrzom, prezydentom) realizowanie zadań w zakresie sprawowania kontroli, a także nadzoru w granicach  podejmowania i wykonywania określonej działalności regulowanej. Brak możliwości kontrolnych przejawia się, zdaniem posła, w niedostępności pojazdów na terenie bazy magazynowo – transportowej.

Jak wskazał podsekretarz stanu Ministerstwa Środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską, przedsiębiorca musi spełniać wszystkie nałożone na niego wymagania od momentu rozpoczęcia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez cały okres prowadzonej działalności, aż do wykreślenia z rejestru - w tym realizować m.in. wymóg posiadania odpowiedniej liczby pojazdów określonych w rozporządzeniu. Przepisy ww. rozporządzenie wymagają ponadto, aby pojazdy parkowane były  na terenie bazy magazynowo – transportowej, nie zabraniają jednak możliwości przemieszczania pojazdów pomiędzy gminami i bazami. Tym bardziej, że baza magazynowo – transportowa podmiotu powinna być usytuowana w gminie, z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Jedna baza magazynowo – transportowa podmiotu odbierającego odpady komunalne może więc służyć do obsługi więcej niż jednej gminy.” Podsekretarz stanu podkreślił również, że art. 6d ust 4 pkt 6 u.c.p.g. uprawnia wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast do określenia szczegółowych wymagań stawianych przedsiębiorcom  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym w ocenie przedstawiciela ministerstwa nie ma przeszkód by w tej specyfikacji dookreślić wymagania związane z ilością pojazdów obsługujących daną gminę i stałym miejscem ich parkowania, tak aby zapewnić sprawny i zgodny z harmonogramem odbiór odpadów z terenu danej gminy.

Z treścią interpelacji, a także odpowiedzi udzielonej pisemnie przez podsekretarza stanu można zapoznać się na wskazanych poniżej stronach internetowych:

 1. Treść interpelacji,
 2. Odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj