Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.05.2017

Wadliwe działanie systemu komputerowego nie usprawiedliwia bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

W opinii sądu administracyjnego, wadliwe działanie systemu komputerowego nie usprawiedliwia bezczynności organu w załatwieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2016 r. o sygn. II SAB/Kr 172/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził bezczynność Burmistrza w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r., wnioskodawca wystąpił do Burmistrza o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania: jakim podmiotom zostanie naliczony czynsz dzierżawny za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Gminy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, jaka własność Gminy jest dzierżawiona przez te podmioty oraz na jakiej podstawie i w jakiej wysokości czynsz był opłacany przed wydaniem ww. zarządzenia. 

W związku z nieudostępnieniem informacji publicznej w terminie, wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego na  bezczynność Burmistrza. Skarżący zarzucił organowi administracji publicznej naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej [dalej: u.d.i.p.]. W rezultacie powyższego, domagał się zobowiązania Burmistrza do wykonania wniosku, stwierdzenia że bezczynność nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenia organowi grzywny.

W konsekwencji rozpoznania sprawy, WSA uwzględnił skargę w zakresie nie udostępnienia w terminie przez Burmistrza informacji publicznej, o którą zwrócił się wnioskodawca. W zakresie dotyczącym nakazu załatwienia wniosku skarżącego, WSA umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji, za bezsporny uznał obowiązek udostępnienia wnioskodawcy żądanej przez niego informacji, jako że zgodnie z u.d.i.p. stanowi ona informację publiczną, a Burmistrz będący organem administracji publicznej jest podmiotem zobowiązanym do jej udostępnienia. W konsekwencji zbadania przedstawionej sprawy, WSA potwierdził, że wnioskowana informacja została Wnioskodawcy udostępniona, jednak dopiero po wniesieniu skargi na bezczynność organu. Powstałe opóźnienie w udostępnieniu informacji Organ tłumaczył wadliwym działaniem systemu komputerowego, w wyniku którego wniosek trafił do folderu „SPAM” i pozostał niezauważony przez pracowników Urzędu, a tym samym nieprzekazany w odpowiednim czasie Burmistrzowi. Organ stanął na stanowisku, iż w niniejszej sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia bezczynności, z uwagi na niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na wniosek po dowiedzeniu się o jego istnieniu. W ocenie Sądu, Burmistrz dopuścił się jednak bezczynności, nie udostępniając informacji publicznej w przewidzianym ustawowo terminie. Dla uargumentowania swojego stanowiska, Sąd I instancji zwrócił uwagę, że bezczynność ma miejsce w sytuacji niepodjęcia przez organ żadnych czynności w sprawie, co w rozpoznawanej materii dotyczy nieudzielenia zainteresowanej jednostce żądanej przez nią informacji publicznej, w odpowiednim terminie.

WSA wskazał także, iż wadliwe działanie systemu komputerowego, skutkujące błędnym zakwalifikowaniem wiadomości zawierającej wniosek strony skarżącej jako „SPAM”, nie usprawiedliwia naruszenia prawa w zakresie nieudostępnienia wnioskowanej informacji publicznej w terminie. Sąd I instancji wskazał, że obowiązkiem organu jest odpowiednie zorganizowanie obsługi poczty elektronicznej, zapewniające bezzwłoczne odbieranie przesyłanych tam wniosków. W ocenie Sądu, wnioskodawca korzystający z podanego do publicznej wiadomości adresu poczty elektronicznej, ma prawo uznać, że wniosek dotarł na ww. adres, w chwili potwierdzenia jego wysłania i znajduje się w skrzynce odbiorczej.

WSA odniósł się również do żądania stwierdzenia, że bezczynność Burmistrza miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, uznając wniosek w tym zakresie za nieuzasadniony, wobec niezwłocznego udostępnienia  przez organ wnioskowanej informacji, po ustaniu wadliwości systemu komputerowego. W ocenie Sądu I instancji, w badanej sprawie nie można mówić, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,  ponieważ występujące naruszenie nie cechowało się dużym ciężarem gatunkowym, a organ w istocie nie zlekceważył wniosku skarżącego, udostępniając żądaną informację, choć już po terminie.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Magdalena Homska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej