Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.04.2017

Zgromadzenie publiczne w formie przejazdu rowerowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie, zgromadzenie publiczne może przybrać formę przejazdu rowerowego.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. (sygn. I Ns 20/16) Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2016 r. zakazującą zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2016 r.

Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia 17 czerwca 2016 r. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło zawiadomienie organizacji zgromadzenia, które miało się odbywać w formie przejazdu rowerowego.

Decyzją z dnia 20 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa zakazał organizacji tego zgromadzenia. W uzasadnieniu wskazał, że z przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach wprost wynika, że zgromadzenie może odbywać się w formie przejścia, ale nie przejazdu. Tym samym, w ocenie organu przejazdy rowerowe mogą być organizowane wyłącznie na gruncie art. 65 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Odwołanie od powyższej decyzji do Sądu Okręgowego w Krakowie wniósł organizator wskazując na błędne przyjęcie przez organ, że przejazd nie jest formą przejścia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. (sygn. I Ns 20/16) Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił ww. decyzję Prezydenta Miasta Krakowa.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że również przepisy poprzednio obowiązującej ustawy – Prawo o zgromadzeniach posługiwały się pojęciem „przejścia”. Sąd Okręgowy w Krakowie wskazał przy tym, że na gruncie ówczesnego przepisu ustawy wykształciła się linia orzecznicza, z którą Sąd się zgadza stanowiąca, że przez przejście należy rozumieć również przejazd, ponieważ zastosowanie wykładni literalnej wykluczałoby możliwość organizowania zgromadzeń np. obywatelom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Powyższe skłoniło Sąd do uznania, że w niniejszej sprawi brak było podstaw do wydawania przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji zakazującej organizacji zgromadzenia, które miało odbywać się w formie przejazdu rowerowego.

"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne