Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.04.2017

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” - solidarna odpowiedzialność przy opodatkowaniu garaży wielostanowiskowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Z zasady o solidarnym obowiązku podatkowym wynika, że każdemu z podatników podatku od nieruchomości, powinna zostać doręczona identyczna decyzja podatkowa obejmująca całą wysokość podatku od całej nieruchomości.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Z zasady o solidarnym obowiązku podatkowym wynika, że każdemu z podatników podatku od nieruchomości, powinna zostać doręczona identyczna decyzja podatkowa obejmująca całą wysokość podatku od całej nieruchomości.

Takie stanowisko, orzekając w sprawie dotyczącej sposobu określenia (ustalenia) podatku od nieruchomości w stosunku do garażu wielostanowiskowego (oraz udziału w gruncie) stanowiącego współwłasność osoby prawnej oraz osób fizycznych, wyraził Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2082/14). Szczególnego podkreślenia wymaga, że omawiany wyrok dotyczy stanu prawnego, w którym kwestia odpowiedzialności solidarnej nie była uregulowana w sposób szczególny w stosunku do garaży wielostanowiskowych (dopiero od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca postanowił wyłączyć zasadę odpowiedzialności solidarnej w stosunku do tego rodzaju przedmiotu opodatkowania).

W ówczesnym stanie prawnym (tj. przed 1 stycznia 2016 r.), ustawa o podatkach i opłatach lokalnych kwestię odpowiedzialności solidarnej regulowała w art. 3 ust. 4 oraz ust. 5. Zgodnie z brzmieniem wskazanych przepisów, jeżeli nieruchomość stanowiła współwłasność to stanowiła jednocześnie odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy w tym zakresie ciążył solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie pozostawało opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność, w sytuacji w której wyodrębniono własność lokali – wtedy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciążył na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

W stanie faktycznym omawianego wyroku, organ podatkowy I instancji określił spółce (osobie prawnej) oraz trzydziestu siedmiu osobom fizycznym wysokość solidarnego zobowiązania w podatku od nieruchomości oraz doręczył każdemu ze współwłaścicieli tożsamą co do kwoty zobowiązania decyzję podatkową (obejmująca całość zobowiązania). Decyzję tę utrzymał w mocy organ II instancji. Odmienne stanowisko w omawianej sprawie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

WSA uznał, iż w związku z tym, ze w stanie faktycznym nastąpiło wyodrębnienie lokali obowiązek podatkowy właścicieli w zakresie dotyczącym współwłasności gruntu oraz części wspólnych budynku winien zostać określony zgodnie z udziałem ułamkowym każdego ze współwłaścicieli (art. 3 ust. 5). Sąd I instancji podniósł w treści uzasadnienia, że odpowiedzialność solidarna może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku współwłasności łącznej, a nie tak jak ma to miejsce w stanie faktycznym w przypadku, gdy przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność ułamkową. Sąd wskazał na poparcie swoich tez, że w stanie faktycznym nie sprawia problemu możliwość ustalenia posiadacza każdego z miejsc postojowych wraz z jego udziałem w całości nieruchomości – hali garażowej, w związku z tym na zasadach ogólnych należało ustalić podatek od konkretnego miejsca postojowego i skierować decyzję w tym przedmiocie do właściciela takiego miejsca.

Z powołanymi przez sąd I instancji argumentami nie zgodził się NSA. W swych rozważaniach NSA nie podzielił poglądów przyjętych przez WSA. W szczególności nie zgodził się z podnoszonym przez WSA stwierdzeniem, że art. 3. ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której w stosunku do nieruchomości stanowiącej współwłasność nie jest możliwe ustalenie zakresu władania nieruchomością przez poszczególnych współwłaścicieli.

Sąd II instancji podkreślił, że do czasu zniesienia współwłasności, której może żądać każdy ze współwłaścicieli na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, nie jest dopuszczalne odstąpienie od zasady solidarnego obciążenia wyrażonej w art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W uzasadnieniu tego stwierdzenia NSA w ślad za ugruntowanym poglądem orzecznictwa i doktryny wskazał, że dopóki istnieje relacja współwłasności, poparta jednoczesnym faktycznym współposiadaniem rzeczy, nie można zrezygnować ze stosowania art. 3 ust. 4 komentowanej ustawy. NSA podniósł jednocześnie, że udział we współwłasności przedmiotu opodatkowania jakim jest hala garażowa, posiada walor wyłącznie cywilno-prawny i stanowi wyraz wzajemnych relacji współwłaścicieli (może stanowić ewentualną podstawę wzajemnych rozliczeń). Udział ten nie może mieć jednak znaczenia na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podsumowując NSA wskazał, że ustanowienie solidarnego obowiązku zapłaty podatku oznacza, że każdy ze współwłaścicieli będzie obowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego, bądź kilku ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest obowiązek organu polegający na dokonaniu wymiaru całego podatku osobno dla każdego ze współwłaścicieli.

Z omawianego orzeczenia wynikają istotne wnioski. NSA potwierdził (zob. wcześniejsze wyroki np. II FSK 1748/06, I SA/Rz 1050/13), że w stanie prawnym przed nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dodanie z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 3 ust 4a) opodatkowanie garażu wielostanowiskowego stanowiącego współwłasność winno odbywać się zgodnie z zasadą odpowiedzialności solidarnej.  

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne