Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.04.2017

Nowe zasady ustalania opłat za parkowanie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne

Opracowany w Ministerstwie Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. rozszerzenie kompetencji rady gminy w zakresie ustalania opłat za parkowanie, a także wprowadza dodatkowe pojęcie „strefy płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej”.

Ministerstwo Rozwoju  i Finansów zaprezentowało projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Obok regulacji dotyczących przedmiotowego partnerstwa publiczno-prywatnego, nowelizacja zawiera również propozycje zmian w ustawie o drogach publicznych [dalej jako u.d.p.] zwiększający zakres swobody w ustalaniu stawek opłat za postój w strefach płatnego parkowania. Zdaniem projektodawcy zagospodarowanie dzielnic centralnych w dużych miastach wymaga uwolnienia przestrzeni na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz jednoczesnego wygospodarowania miejsc postojowych poza ciągami ulic i placami miejskimi. Zniesienie limitu opłat pozwoli także na zmniejszenie ruchu kołowego, który negatywnie wpływa na poziom zanieczyszczenia powietrza w strefach obciążonych największym ruchem kołowym.

Projekt przewiduje wprowadzenie do u.d.p. nowej definicji – obszaru zabudowy śródmiejskiej. Byłby to obszar funkcjonalnego śródmieścia, który stanowi faktyczne lub przewidziane w planie miejscowym centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 200 000 mieszkańców. Jest to o tyle istotne, że nowelizacja przewiduje wyodrębnienie dwóch rodzajów stref płatnego parkowania: „zwykłej” oraz umiejscowionej właśnie na obszarze zabudowy śródmiejskiej.

Rada gminy mogłaby ustanowić strefę płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej na wniosek wójta zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach. W „zwykłej” strefie płatnego parkowania opłaty za postój nadal mogłyby być pobierane w wysokości nie wyższej niż 3 złote za pierwszą godzinę postoju oraz w kwotach uwzględniającej zasady progresji (określone w art. 13b ust. 5 u.d.p.) za kolejne godziny. Natomiast w strefie płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej stawki te mogłyby być ustalane w wysokości nie wyższej niż trzykrotność opłat za postój w strefie „zwykłej”. Co istotne, ustalenie stawek opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej należałoby albo do kompetencji rady gminy albo do zarządzającego parkingiem (za zgodą rady).

Rada gminy mogłaby ustalić opłaty dla więcej niż jednego parkingu na obszarze zabudowy śródmiejskiej, a stawki opłaty mogłyby być różnicowane w zależności od jego lokalizacji. Pobór opłat należałby do zarządzającego parkingiem, a w przypadku jego braku – do zarządcy drogi.

Jednakże, projekt nie przewiduje, by w razie nieuiszczenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej konsekwencją miało być pobieranie opłat dodatkowych (a więc inaczej, niż w przypadku nieopłaconego postoju w strefie „zwykłej”, co zagrożone jest obciążeniem opłatą dodatkową). Wydaje się, że jest to niedopatrzenie projektodawcy – trudno bowiem uznać, by strefy na obszarach zabudowy śródmiejskiej mogły być użytecznym narzędziem kreowania polityki transportowej gminy, skoro za nieuiszczenie opłat nie będzie groziła dodatkowa sankcja finansowa.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Warto ponadto przypomnieć, iż w Senacie trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, mającym jednoznaczne wykluczenie możliwości pobierania opłat za parkowanie w soboty, niedziele i święta (druk 401, opisany w artykule Opłaty za parkowanie w soboty - senacka propozycja). Gdyby obie nowelizacje weszły w życie oznaczałoby to, iż postój w „zwykłych” strefach płatnego parkowania byłby odpłatny co najwyżej od poniedziałku do piątku, natomiast w strefach na obszarze zabudowy śródmiejskiej – nawet przez cały tydzień. W przypadku strefy „zwykłej” musiałyby ponadto zostać spełnione pozostałe przesłanki utworzenia stref, określone w art. 13b  ust. 2 u.d.p. (nie mające, jak się wydaje, zastosowania do stref na obszarze zabudowy śródmiejskiej).

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami dotyczącymi stref płatnego parkowania, umieszczonymi na naszym Portalu, w szczególności:

- Ustalenie opłaty za postój jest obowiązkowym elementem uchwały rady gminy dotyczącej ustanowienia strefy płatnego parkowania (SPP);

- Problemy rad gmin ze strefami płatnego parkowania;

- Czy można pobierać opłaty za parkowanie w soboty?

"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Drogi publiczne należą do szczególnej kategorii dobra publicznego – zapewnienie odpowiedniego do potrzeb miejscowych zarządzania siecią drogową i planowania jej rozwoju stanowi ważny element strategii każdej jednostki samorządu terytorialnego.

"

Dowiedz się więcej:

Drogi publiczne