Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.04.2017

Kto może brać udział w konsultacjach gminnych?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, pozbawienie możliwości udziału w konsultacjach osoby stale zamieszkującej dany teren, ale nie posiadającej czynnego prawa wyborczego jest niezgodne z prawem.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr P.4131.1.2017.MRM z dnia 3 marca 2017 r., Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, w części obejmującej postanowienie, iż „Uprawnieni  do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa […] stale zamieszkujący na terenie sołectwa i posiadający czynne prawo wyborcze”.

Zgodnie z  art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], rada gminy określa w uchwale zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Analizując legalność powyższej uchwały wojewoda rozstrzygnął, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zarówno nie może określać osób upoważnionych do udziału w konsultacjach, jak i nie może przyznawać takiego upoważnienia wyłącznie osobom posiadającym czynne prawo wyborcze. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda Mazowiecki powołał się na orzeczenia sądów administracyjnych, z których jednoznacznie wynika, że w delegacji ustawowej nie mieści się ustalanie kategorii podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Kompetencja wskazana w art. 5a ust. 2 u.s.g. upoważnia rady gminy jedynie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

Wojewoda Mazowiecki stanął na stanowisku, że organ stanowiący gminy przekroczył swoje kompetencje, czego konsekwencją jest uznanie uchwały rady gminy w części dotyczącej ograniczenia kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach za nieważną.  Organ nadzoru podkreślił,  że ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw może być wprowadzone wyłącznie ustawą.

W rezultacie zbadanej sprawy, Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach wskazuje ustawodawca. Zgodnie z wyrokiem WSA w Opolu, uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy. Mieszkańcami gminy są natomiast osoby, które zamieszkują w miejscowości położonej na jej obszarze z zamiarem stałego pobytu (wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2006,
sygn. akt: II SA/Op 213/06).

W konsekwencji powyższego, pozbawienie osoby nie posiadającej czynnego prawa wyborczego statusu mieszkańca gminy należy uznać za istotne naruszenie prawa, co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w zakresie przytoczonym na wstępie.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Magdalena Homska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST