Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.04.2017

Odmowa wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Zdaniem Sądu Okręgowego w Lublinie ustawodawca w przepisach ustawy – Prawo o zgromadzeniach nie przewidział możliwości wydania przez organ gminy decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne, które zostało zgłoszone w trybie uproszczonym.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. (sygn. I Ns 334/16) Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił „odwołanie” z tego samego dnia (tj. dnia 10 listopada 2016 r.) organizatora zgromadzenia publicznego od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym.

Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia 9 listopada 2016 r. organizator wniósł w trybie uproszczonym zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym w dniu 11 listopada 2016 r., na które tego samego dnia (tj. dnia 9 listopada 2016 r.) otrzymał z urzędu gminy „odpowiedź”, której treść wskazywała na to, że organ gminy odmawia wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne.

W związku z treścią otrzymanego pisma organizator wniósł do Sądu Okręgowego w Lublinie dnia 10 listopada 2016 r. „odwołanie od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym”.

Rozpatrując wniesione „odwołanie” Sąd wskazał, że w świetle przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach nie budzi żadnych wątpliwości, że w przeciwieństwie do zawiadomienia o zgromadzeniu składanego w trybie zwykłym, prawodawca w ogóle nie przewidział możliwości prewencyjnego zakazania zgromadzenia zgłoszonego w trybie uproszczonym. Cechą charakterystyczną zgromadzeń, w stosunku do których ustawodawca dopuścił możliwość zgłaszania ich w trybie uproszczonym jest bowiem to, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Lublinie, dopiero w trakcie trwania zgromadzenia odbywającego się w ramach zawiadomienia w trybie uproszczonym, przedstawiciel organu gminy biorący w nim udział może wydać – w formie ustnej – decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.

Tym samym, w ocenie Sądu, „odpowiedź” udzielona organizatorowi, jako w ogóle nieprzewidziana przepisami ustawy – Prawo o zgromadzeniach, może być traktowana wyłącznie, jako dokument prywatny autora.

Mając na uwadze powyższe względy, Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił o odrzuceniu wniesionego „odwołania”.

"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Organy jednostek samorządu terytorialnego występują w postępowaniach administracyjnych w różnych rolach – w każdej z nich potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej.

"

Dowiedz się więcej:

Postępowania administracyjne