Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.04.2017

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w interpretacjach Ministra Środowiska

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Mimo iż rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów jeszcze nie weszło w życie, jego zapisy już budzą szereg wątpliwości, które swoimi interpretacjami próbuje rozwiewać Ministerstwo Środowiska.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Mimo iż rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów jeszcze nie weszło w życie, jego zapisy już budzą szereg wątpliwości, które swoimi interpretacjami próbuje rozwiewać Ministerstwo Środowiska.

Kontrowersyjne rozporządzenie

W dniu 29 grudnia 2016 roku Minister Środowiska – wbrew stanowisku środowisk samorządowych - wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (szerzej na temat rozporządzenia: M. Kiełbus, Skutki przyjęcia standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Co do zasady wejdzie ono w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, aczkolwiek z uwagi na zawarte w nim przepisy przejściowe w niektórych gminach nowe przepisy wywołają skutki prawne najpóźniej z dniem 1 lipca 2021 roku.

Przepisy nowego rozporządzenia już na etapie prac legislacyjnych budziły liczne wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na nieuwzględnienie przez Ministerstwo Środowiska większości uwag zgłaszanych w tym zakresie przez środowiska samorządowe oraz przedstawicieli innych interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dyskusyjne przepisy znalazły się także w ostatecznej wersji rozporządzenia. Skutkuje to pierwszymi interpelacjami poselskimi, mającymi na celu ustalenie znaczenia nowych przepisów z zakresu prawa odpadowego. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie interpelacja z dnia 1 marca 2017 roku złożona przez posła Ryszarda Wilczyńskiego, na którą w ostatnich dniach odpowiedziało Ministerstwo Środowiska.

Problematyczne przepisy przejściowe

W interpelacji zapytano Ministra Środowiska, czy przepisy przejściowe - § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia - odnoszą się wyłącznie do gmin, które wprowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zgodną z podziałem na frakcje wynikające z rozporządzenia, ale nie spełniają wymogów kolorystycznych co do pojemników i worków, czy też przepisy te odnoszą się także do gmin, które w sposób odmienny prowadzą obecnie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – z podziałem na inne frakcje aniżeli określone w rozporządzeniu?

Ministerstwo Środowiska, udzielając odpowiedzi na to pytanie wskazało, iż powyższe przepisy przejściowe „odnoszą się do gmin, które zapewniły zgodną z rozporządzeniem liczbę pojemników, natomiast nie są one w odpowiednim kolorze i nie posiadają odpowiedniego napisu. Okres przejściowy pozwala na dostosowanie pojemników do oznaczenia napisem zgodnym z rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz dostosowanie lub zastąpienie pojemników niespełniających wymagań rozporządzenia w zakresie koloru w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia [wytł. M.K.]”. Jednocześnie resort środowiska wskazał, iż powyższe przepisy przejściowe „nie odnoszą się do worków. Jeżeli więc gmina podejmie decyzję o zbieraniu odpadów w workach powinna zapewnić odpowiednią kolorystykę i napisy w terminie wejścia w życie rozporządzenia czyli od dnia 1 lipca 2017 r. [wytł. M.K.]”.

Co dalej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach?

W interpelacji poselskiej zapytano również, czy gminy, których dotyczy § 6 ust. 3 rozporządzenia, zobowiązane są w okresie vacatio legis (do 1 lipca 2017 roku) dokonać nowelizacji uchwał rad gmin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, czy też nowelizacja uchwał w tym zakresie może nastąpić z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy zawartej w okresie obowiązywania rozporządzenia?

Jednocześnie zapytano, czy wejście w życie rozporządzenia wpłynie na obowiązywanie uchwał rad gmin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie?

Odpowiadając na te pytania, Ministerstwo Środowiska wskazało, iż „w przypadku, gdy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy różni się od sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonego w ww. rozporządzeniu, wówczas konieczne będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [wytł. M.K.]”. Oznacza to zatem, iż wtórna niezgodność aktów prawa miejscowego z rozporządzeniami (a więc aktami normatywnymi usytuowanymi wyżej w hierarchii źródeł prawa) nie wpływa na dalsze obowiązywanie aktów prawa miejscowego. Akty te obowiązują pomimo ich niezgodności z rozporządzeniami. W takiej sytuacji właściwy organ winien dokonać zmiany obowiązujących aktów prawa miejscowego.

Ministerstwo Środowiska wyjaśniło również, iż „gminy, które będą korzystały z okresu przejściowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia powinny dokonać zmian w stosownych uchwałach nie później niż w momencie rozpoczęcia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach zgodnych z przepisami rozporządzenia. Nie został określony termin podjęcia uchwał natomiast gmina powinna pamiętać o wcześniejszym ich podjęciu ze względu m.in. na konieczność poinformowania właścicieli nieruchomości z terenu gminy o nowych zasadach selektywnego zbierania odpadów np. w ramach działań informacyjnych i edukacyjnych, do których jest zobligowana art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…)[wytł. M.K.]”. Tym samym to od decyzji konkretnej rady gminy zależy, kiedy podjąć stosowne uchwały mające na celu dostosowanie obowiązujących aktów prawa miejscowego do nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnego z rozporządzeniem. Ministerstwo wskazuje, iż nowe zasady w tym zakresie powinny zacząć obowiązywać dopiero po zakończeniu okresu przejściowego, którego długość determinowana jest okresem obowiązywania umowy na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która zaczęła obowiązywać przed 1 lipca 2017 roku.

Uzupełniając odpowiedź Ministerstwa, należy wskazać, iż nowe zasady powinny być ustalone przez radę gminy przed opracowaniem dokumentacji związanej z udzieleniem nowego zamówienia na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jakkolwiek prowadzone pod rządami dotychczasowych aktów prawa miejscowego określających model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych sprzeczny z rozporządzeniem, dotyczyć będzie świadczenia usług już po okresie przejściowym, a więc w sytuacji, w której musi się to odbywać zgodnie z nowymi przepisami. Przyjęcie odwrotnej kolejności – najpierw postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie nowelizacja uchwał – może skutkować sprzecznością pomiędzy obowiązującymi w danej gminie aktami prawa miejscowego a zakresem świadczonych usług. Organ wykonawczy gminy, przygotowując dokumentację zamówieniową nie ma bowiem pewności, jakie decyzje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi podejmą ostatecznie radni.

Selektywna zbiórka a podział na sektory?

W interpelacji poselskiej z dnia 1 marca 2017 roku zwrócono się również do Ministerstwa Środowiska z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku podziału gminy na sektory okres przejściowy wynikający z § 6 ust. 3 rozporządzenia dotyczy całej gminy i liczony jest do czasu zakończenia ostatniej z umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia czy też okres ten należy odnosić do każdego z poszczególnych sektorów? Zapytano jednocześnie czy w związku z przepisem przejściowym - § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia – na terenie jednej gminy mogą funkcjonować dwa różne modele selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

W odpowiedzi na powyższe pytania Ministerstwo Środowiska wskazało, iż „w przypadku podziału obszaru gminy na sektory termin obowiązywania okresu przejściowego wynikającego z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia należy określać indywidualnie do każdego z sektorów, ze względu na odniesienie okresu przejściowego do umowy, a nie gminy [wytł. M.K.]”. Jednocześnie przedstawiciel resoru wskazał, iż „różne modele selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą funkcjonować na terenie gminy jedynie w przypadku podziału jej obszaru na sektory. Natomiast w związku z § 6 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia do końca 2017 r. należy oznaczyć napisami pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2022 r. zapewnić pojemniki w kolorze spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu”.

Powyższe stanowisko uznać należy za wyjątkowo dyskusyjne, zaś jego przyjęcie doprowadzić może do znaczących trudności prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Stawia ono także pod znakiem zapytania osiągnięcie celów środowiskowych, dla których wydane było nowe rozporządzenie. Stanowisko Ministerstwa oznacza bowiem, iż w jednej gminie (liczącej powyżej 10.000 mieszkańców) możliwe jest równoległe funkcjonowanie dwóch – niekiedy diametralnie różnych – systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osoby mieszkające przy jednej ulicy mogłyby prowadzić do połowy 2021 roku zbiórkę w systemie dotychczasowym (np. w systemie dwupojemnikowym  „suche-mokre”), osoby zaś zamieszkujące ulicę sąsiednią – znajdującą się w innym sektorze – stosowałyby rozbudowany systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W praktyce znacząco utrudnia to prowadzenie skutecznych działań informacyjnych i edukacyjnych.

Sankcje dla opornych?

Kolejne pytanie zawarte w interpelacji poselskiej dotyczyło konsekwencji, jakie grożą gminom, które nie wdrożą rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynikających z rozporządzenia?

Ustosunkowując się do tego zagadnienia Ministerstwo Środowiska wskazało, iż „konieczność wprowadzenia rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika przede wszystkim z niskiego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który w 2014 r. oraz w 2015 r. wyniósł 26%. Oznacza to, że poziom recyklingu odpadów w 2015 r. nie wzrósł w porównaniu do roku wcześniejszego, co jest niezwykle niepokojącym zjawiskiem. Osiągany aktualnie poziom stanowi zaledwie połowę wymaganego przepisami unijnymi poziomu, gdyż do dnia 31 grudnia 2020 r. Polska musi osiągnąć 50 % poziom recyklingu odpadów komunalnych. Niektóre gminy zdecydowały o zbieraniu odpadów w podziale jedynie na dwie frakcje (suche-mokre), a taki sposób selektywnego zbierania nie gwarantuje dobrej jakości surowca. Przepisy określone w rozporządzeniu mają się przyczynić do zwiększenia poziomu recyklingu. Konsekwencje grożące gminie to kara pieniężna za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, określona w art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. [wytł. M.K.]”.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – podobnie jak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nie zawiera odrębnych przepisów sankcyjnych dotyczących gmin prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ministerstwo Środowiska, odpowiadając na przedmiotowe pytanie pominęło przy tym inne „konsekwencje” (jak należy przypuszczać w interpelacji poselskiej świadomie posłużono się pojęciem „konsekwencji”, które ma szersze znaczenie aniżeli pojęcie „sankcji”, do którego zdaje się odwoływać Ministerstwo) związane z niestosowaniem nowego rozporządzenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na możliwe działania organów nadzoru, które mogą zakwestionować uchwały rad gmin dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ryzyko to jest szczególnie wysokie w przypadku podejmowania nowych uchwał (np. nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie). Rozporządzenie to z pewnością będzie brane pod uwagę także przez inne organy kontrolne (np. WIOŚ, NIK) podczas prowadzonych w gminach kontroli.

Kosze uliczne

Z uwagi na nieprecyzyjne brzmienie § 5 rozporządzenia w interpelacji poselskiej zapytano również „czy rozporządzenie odnosi się do koszy ulicznych czy też wyłącznie do pojemników, w które nieruchomość zobowiązany jest wyposażyć właściciel nieruchomości, oraz pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego?”.

W odpowiedzi na to pytanie Ministerstwo Środowiska wskazało, iż „rozporządzenie odnosi się do pojemników umieszczonych w miejscu wytworzenia odpadów komunalnych i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a więc również w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców danej gminy”. W odpowiedzi tej nie odniesiono się wprost do postawionego pytania, co winno skutkować ponownym skierowaniem interpelacji poselskiej w tym zakresie. Odpowiedź Ministerstwa może być bowiem przedmiotem rozbieżnych interpretacji, a przez to dodatkowo skomplikować sytuację gmin.

Poszukując odpowiedzi na tak sformułowane wątpliwości należy wskazać, iż na żadnym etapie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministerstwo Środowiska nie odnosiło się do koszy ulicznych (rozumianych jako pojemniki ustawiane na chodniku przeznaczonych na zbieranie i pozbywanie się odpadów celem zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych – por. art. 3 ust. 2 pkt 11 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W szczególności koszty z tym związane nie były brane pod uwagę w opracowanej Ocenie Skutków Regulacji. Przedmiotem dyskusji były pojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego rozumiane jako „dzwony” lub „mini PSZOKi” przeznaczone na uzupełniającą zbiórkę wybranych frakcji odpadów opakowaniowych.

Pojemniki publiczne, czyli co?

Nieprecyzyjne brzmienie § 5 rozporządzenia wzbudziło także wątpliwości poselskie dotyczące sposobu rozumienia obowiązku zapewnienia przez gminę pojemników przeznaczonych na określone w Rozporządzeniu frakcje odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. W szczególności pytanie dotyczy tego, czy wymóg ten będzie spełniony w przypadku umiejscowienia tych pojemników na terenie PSZOK?

W odpowiedzi na powyższe wątpliwości Minister Środowiska wskazał, iż „obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oznacza zapewnienie pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu w ogólnodostępnych  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zazwyczaj jednego na terenie gminy) trudno uznać za spełnienie tego obowiązku, gdyż PSZOK są elementem uzupełniającym system. [wytł. M.K.]”.

Odnosząc się do powyższego stanowiska, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż wobec braku legalnej definicji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) niezwykle trudno dokonać jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. W poszczególnych gminach obok „dużych” stacjonarnych PSZOKów zapewniających odbiór wszystkich selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa ustawie, funkcjonują także „małe” (lokalne) PSZOKi zapewniające odbiór wyłącznie niektórych frakcji odpadów opakowaniowych. Tego typu system PSZOKów bez wątpienia powinien być uznany za zgodny z rozporządzeniem.

Jednocześnie wskazać należy, iż Ministerstwo, odnosząc się do przedmiotowej problematyki nie wskazało na jakiekolwiek kryteria odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia. Kryteriów takich nie ma również w innych aktach prawnych. Tym samym określenie, czy wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, uzależniono od niedającego się skonkretyzować kryterium, co w praktyce może generować określone spory i wątpliwości.

Co z odpadami zielonymi?

Wątpliwości posła wnoszącego interpelację poselską wzbudziła także kwestia odpadów zielonych. W interpelacji poselskiej zawarto pytanie, czy gminy mogą oddzielnie zbierać odpady zielone (rozumiane jako odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów), czy też zobowiązane są do łącznego zbierania wszystkich odpadów ulegających biodegradacji (rozumiane jako odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów)? Jednocześnie wyrażono jak powinien być oznaczony pojemnik / worek przeznaczony na tę frakcję odpadów, jeżeli jej odrębna zbiórka jest możliwa?

Ministerstwo Środowiska, odpowiadając na to pytanie wskazało, iż „zgodnie z § 3 pkt 5 ww. rozporządzenia selektywnie zbiera się odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W ramach tego punktu należy uwzględnić zbieranie odpadów kuchennych i zielonych. Do gminy należy decyzja jak odpady będą zbierane w ramach tej frakcji, biorąc pod uwagę możliwości techniczne przetwarzania odpadów czyli dostępne instalacje oraz przepisy art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym podmiot odbierający odpady zielone jest zobowiązany do przekazania ich bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zatem gmina na podstawie analizy możliwości przetwarzania odpadów komunalnych powinna określić czy będzie zbierała odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi, czy też określi oddzielny sposób ich zbierania w ramach obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Natomiast, w przypadku podjęcia decyzji przez gminę o oddzielnym zbieraniu odpadów kuchennych i zielonych, odpady kuchenne powstające w sposób ciągły w gospodarstwie domowym (niezależnie od pory roku) należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „Bio”, natomiast odpady zielone powinny być zbierane w sposób określony przez gminę w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [wytł. M.K.]”.

Także w tym zakresie stanowisko Ministerstwa Środowiska budzi wątpliwości. Zgodnie z ustawą o odpadach przez odpady podlegające biodegradacji – o których wprost mowa w rozporządzeniu - należy rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Tym samym frakcja ta ma szerszy zakres aniżeli odpady zielone (każdy odpad zielony jest odpadem ulegającym biodegradacji, ale nie każdy odpad ulegający biodegradacji jest odpadem zielonym). Bioodpady definiowane są z kolei jako ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Odpady zielone definiowane są natomiast jako odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Na powyższe wątpliwości terminologiczne zwracano uwagę w trakcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia, jednakże wówczas Ministerstwo Środowiska zdawało się nie dostrzegać problemu. Tymczasem konsekwencje przyjmowanych w tym zakresie interpretacji prawnych są brzemienne w skutki. Odpady zielone są bowiem frakcją mającą trafiać do RIPOK i podlegającą regionalizacji. Brak jest analogicznych obostrzeń odnoszących się do odpadów ulegających biodegradacji.

Pojemniki na odpady zmieszane

Ostatnie z pytań zawartych w interpelacji poselskiej odnosiło się do oznaczenia pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane. Wątpliwość dotyczyła tego czy pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane mogą być w kolorach określonych w rozporządzeniu dla innych frakcji odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny?

Odnosząc się do powyższej kwestii, Ministerstwo Środowiska wskazało, iż „w rozporządzeniu nie została określona kolorystyka i nazewnictwo pojemników na pozostałe resztkowe odpady komunalne, w związku z czym na gminie spoczywa obowiązek określenia koloru i odpowiedniego oznaczenia pojemników lub worków na tego typu odpady”.

Także w tym przypadku – podobnie jak przy koszach ulicznych – Ministerstwo Środowiska uchyliło się od udzielenia bezpośredniej odpowiedzi na sformułowane pytanie, które wprost zmierzało do ustalenia czy pojemniki na odpady zmieszane mogą być koloru zielonego, białego, niebieskiego, żółtego, brązowego czy też kolory te zastrzeżone są wyłącznie na zbiórkę frakcji selektywnie zebranych i nie mogą służyć zbiórce innych frakcji. Pośrednio kwestia ta odnosi się także do sposobu zbiórki odpadów zielonych, o której mowa była wcześniej (w jakim kolorze miałby być pojemnik na tego typu odpady).

Podsumowanie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów stanowi jeden z bardziej kontrowersyjnych aktów wykonawczych wydanych w ostatnim czasie. Niestety nie uwzględniono w nim wielu słusznych postulatów środowisk samorządowych. Brak odpowiedniej refleksji nas sygnalizowanymi wówczas zagadnieniami skutkuje dziś koniecznością udzielania tego typu wyjaśnień. Z całą pewnością w najbliższym czasie pojawią się kolejne interpelacje i zapytania dotyczące przedmiotowego rozporządzenia.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi