Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.03.2017

Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej umieszczonej w BIP

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Zdaniem NSA, podmiot zobowiązany, do którego skierowano wniosek, co prawda zwolniony jest z obowiązku udostępnienia informacji publicznej, która została ujawniona w BIP, jednakże zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wnioskodawcę.

Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2017 r. (sygn. I OSK 1789/16) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2016 r. (sygn. IV SAB/Wr 310/15) umarzając jednocześnie postępowanie co do żądania zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do przewodniczącego zarządu związku międzygminnego skierowany został wniosek o udostępnienie kserokopii uchwały zgromadzenia związku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla przewodniczącego zarządu związku.

W związku z brakiem odpowiedzi na powyższy wniosek została skierowana skarga do WSA we Wrocławiu na bezczynność organu.

W odpowiedzi na skargę przewodniczący zarządu związku stwierdził, że wnioskowana uchwała jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), a tym samym nie ma obowiązku udostępnienia tej informacji skarżącemu na jego wniosek w żądanej przez niego formie.

Wyrokiem z dnia 2 marca 2016 r. (sygn. IV SAB/Wr 310/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał wniesioną skargę za nieuzasadnioną i ją oddalił.

Zdaniem Sądu I instancji, z treści art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że tryb wnioskowy przewidziany jest jedynie dla informacji, których nie zamieszczono w BIP lub centralnym repozytorium. Organ, do którego skierowany był wniosek, zwolniony jest zatem z obowiązku udostępnienia informacji, która została ujawniona w BIP lub centralnym repozytorium. WSA we Wrocławiu podkreślił ponadto, że powyższy przepis nie daje podstaw do żądania od organu dokonywania wydruku biuletynu tj. (informacji w nim zawartych) i przesyłania go osobie wnioskującej o udzielenie informacji publicznej. Zdaniem Sądu skoro zatem w niniejszej sprawie żądana przez skarżącego informacja publiczna została udostępniona w BIP, nie mógł mieć zastosowania przepis art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowiący, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

Na powyższy wyrok została wniesiona do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga kasacyjna.

Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2017 r. (sygn. I OSK 1789/16) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił powyższy wyrok WSA we Wrocławiu umarzając jednocześnie postępowanie co do żądania zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

NSA zgodził się z Sądem I instancji, że w przypadku informacji publicznej udostępnionej w BIP, organ nie ma obowiązku dokonywania wydruków z BIP i przesyłania ich żądającemu. Takie uregulowanie jest racjonalne, gdyż nie jest celowe ponowne udostępnianie informacji publicznej udostępnionej już w BIP, zwłaszcza, że możliwe jest kopiowanie tej informacji, jej wydruk, przesłanie oraz przeniesienie na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji.

Sąd II instancji wskazał jednak, że o ile udostępnienie wnioskowanej informacji w BIP zwalnia od powtórnego jej wydania, to jednak w żadnym razie nie można przyjąć, że zwalnia również od udzielenia wnioskodawcy jakiejkolwiek odpowiedzi. Zdaniem NSA, jeżeli adresat wniosku uznał, że zakres żądania wyrażony we wniosku i zakres informacji znajdujący się w BIP uprawnia do twierdzenia, iż są one identyczne, powinien powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja znajduje się w BIP.

Mając powyższe na uwadze NSA uznał, że Sąd I instancji niesłusznie oddalił skargę na bezczynność przewodniczącego zarządu związku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, uznając ją za nieuzasadnioną. Skarga w momencie jej wniesienia była zasadna, bowiem przewodniczący zarządu związku nie udzielając żadnej odpowiedzi na przedmiotowy wniosek, w szczególności nie powiadamiając w żaden sposób wnioskodawcy, że żądana informacja została opublikowana w BIP niewątpliwie dopuścił się bezczynności.

Z uwagi jednak na fakt, że wnioskodawca w toku postępowania sądowoadministracyjnego został poinformowany, gdzie znajduje się żądana przez niego informacja publiczna, to NSA zdecydował się na umorzenie postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości w zakresie żądania zobowiązania organu do rozpoznania wniosku, stwierdzając jednocześnie, że na dzień wniesienia skargi organ pozostawał w bezczynności, która nie miała jednak miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej