Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.03.2017

Podział kompetencji w sprawach cmentarzy między organy gminy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

WSA w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, iż rada gminy nie może wskazać administratora cmentarza.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 2 lutego 2017 r. (sygn. II SA/Go 943/16) stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie gminy w całości.

W przedmiotowej uchwale ustalono w szczególności, iż administratorem cmentarzy komunalnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej, określono zakaz wprowadzania psów oraz przewidziano publikację aktu w dzienniku urzędowym województwa.

Prokurator Rejonowy wniósł na przedmiotowy akt skargę do sądu administracyjnego, zarzucając mu istotne naruszenie prawa. Wskazał w niej, iż rada gminy m.in:

WSA w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, iż skarga zasługiwała na uwzględnienie.

WSA stwierdził, iż choć zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może ustalać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (do której należą cmentarze), to akty prawa miejscowego muszą mieścić się w granicach ustawowej delegacji oraz innych przepisów ustawowych.

Zdaniem Sądu przedmiotowa uchwała naruszyła art. 2 ust. 1 u.c.ch.z. poprzez wskazanie, iż cmentarz jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Z przywołanego przepisu rangi ustawowej wynika natomiast, iż utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów. WSA stwierdził, iż podmiotem kompetentnym do wyznaczania administratora jest wójt.

Sąd wskazał ponadto, iż niedopuszczalne było ustanowienie w przedmiotowej uchwale zakazu wprowadzania na teren cmentarza wszystkich psów. Zdaniem Sądu z art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynika bowiem uprawnienie osób niepełnosprawnych do wstępu wraz z psem asystującym także na teren cmentarza.

WSA stwierdził ponadto, iż prawodawca lokalny bezpodstawnie powtórzył regulację ustawową w zakresie zakazu m.in. niszczenia zieleni czy zaśmiecania nagrobków. W szczególności wadliwie została uregulowana zaś kwestia ekshumacji ze względu na fakt, iż w uchwale zawężono przesłanki jej dokonania (wynikające z art. 15 ust. 1 u.c.ch.z.). Ponadto, wprowadzono do uchwały pojęcie „miejsca grzebalnego”, które nie zostało zdefiniowane ani w u.c.ch.z., ani w przedmiotowym akcie prawa miejscowego.

Za bezzasadne zostało uznane ponadto zamieszczenie w przedmiotowym akcie informacji adresowych administratora, numeru telefonu oraz sposobu udostępniania kluczy do bramy na cmentarz.

W efekcie WSA w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność uchwały w całości.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST