Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.02.2017

Czy rada gminy może ustalać zasady korzystania z dróg wewnętrznych?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym

Zdaniem Wojewody Lubelskiego rada gminy nie jest uprawniona do ustalania zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN-II.4131.483.2016 z dnia 2 stycznia 2017 roku Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Podstawę prawną podjęcia omawianej uchwały przez radę gminy stanowiły zarówno przepisy ustawy o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 4) [dalej: u.s.g.] jak i ustawy o drogach publicznych (art. 8 ust. 2) [dalej: u.d.p.]. Badając legalność wskazanego aktu, organ nadzoru doszedł do wniosku, że żaden z przywołanych przepisów nie daje radzie gminy kompetencji do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Wojewoda w pierwszej kolejności zakwestionował powołany w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a u.s.g., zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Organ nadzoru wskazał, że w analizowanej uchwale rady gminy nie określono ani tytułu prawnego zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych (w szczególności umowy najmu lub dzierżawy), ani okresu trwania umowy, co jego zdaniem przesądza o tym, że przyjęte postanowienia nie mieszczą się w granicach upoważnienia wynikającego z cyt. artykułu.

Kolejnym artykułem, stanowiącym podstawę do podjęcia omawianej uchwały był art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. Stosownie do jego treści, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wojewoda podkreślił, że przedmiotem uchwały rady gminy były zasady i tryb korzystania z dróg wewnętrznych, które nie spełniają warunków koniecznych do uznania ich za obiekty użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy o gospodarce komunalnej. Zgodnie z poglądami doktryny, za obiekty i urządzenia użyteczności publicznej uważa się przedmioty materialne, które służą do bieżącego i nieprzerwanego (ciągłego) zaspokajania potrzeb o charakterze użyteczności publicznej, przy czym zaspokajanie tych potrzeb ma następować poprzez dostarczanie (świadczenie) usług powszechnie dostępnych, czyli takich, które albo mają charakter niewykluczalny, albo też muszą być obligatoryjnie udostępniane wszystkim podmiotom żądającym ich świadczenia z uwagi na brzmienie stosownych przepisów prawa (przewidujących taki obowiązek) (M. Szydło, Komentarz do art. 1 ustawy [w:] Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008).

Zdaniem organu nadzoru również art. 8 ust. 2 u.d.p. nie przyznaje radzie gminy kompetencji do wprowadzania regulacji w zakresie gminnych dróg wewnętrznych. Przepis ten stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Wojewoda podkreślił, że z artykułu tego wynika jedynie, że drogi wewnętrzne mają odrębną specyfikę niż drogi publiczne i zarządzanie nimi podlega innym regułom niż zarządzanie drogami publicznymi. Samo zaś wskazanie w u.d.p. definicji drogi wewnętrznej nie oznacza jeszcze, że podlegają one reżimowi tej ustawy. W ocenie organu nadzoru ze wskazanego przepisu nie sposób wywieść kompetencji do określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych.

Wojewoda Lubelski dodał także, że zarówno korzystanie jak i zarządzanie drogami wewnętrznymi podlega regulacjom prawa cywilnego. Wypływa stąd wniosek, że żaden przepis ustawowy nie przewiduje, że warunki korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy, mogłyby być określone w drodze aktu z zakresu administracji publicznej. Skoro w omawianej sprawie organ administracji publicznej podjął działanie w sprawie, co do której przepis prawa nie wskazywał jego właściwości, to zdaniem wojewody działanie takie stanowi również naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu.

Mając na uwadze powyższe, wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady gminy w całości. 

"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Kinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym