Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.02.2017

Kolejna próba likwidacji stanowisk asystentów i doradców samorządowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Do Sejmu złożony został kolejny projekt ustawy, zakładający likwidację stanowisk asystentów i doradców zatrudnionych przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miasta), starostach i marszałkach województwa.

Dnia 14 lutego 2017 r. Klub Poselski Kukiz 15' wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. Proponowane zmiany dotyczą instytucji doradców i asystentów, wprowadzonej wraz z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych.

W obowiązującym stanie prawnym wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie i marszałkowie województw mają możliwość zatrudniania w swoich urzędach asystentów i doradców, na podstawie umowy o pracę. Osoby na tych stanowiskach zatrudnione mogą być tylko na czas pełnienia funkcji organu, do którego pomocy zostały powołane. Warto zauważyć, że w obecnym stanie prawnym, wprowadzając dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla tych pracowników, ustawodawca umożliwia wcześniejsze wypowiedzenie stosunku pracy zawsze wtedy, gdy z punktu widzenia działań samorządu, dalsze ich zatrudnienie nie znajduje uzasadnienia.

Autorzy projektu oszacowali wynagrodzenia wypłacane asystentom i doradcom na kwotę, która sięga co najmniej 50 mln złotych rocznie. Kwota ta, wypłacana jest zatrudnionym w tym charakterze osobom z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu podniesiono przy tym, że brak możliwości zatrudniania asystentów, czy też doradców odbyłby się „bez uszczerbku dla wykonywania ustawowo określonych zadań przez organy JST”. W pewnej mierze, dlatego że – jak twierdzą projektodawcy – osoby zatrudniane przez organ na te stanowiska często nie posiadają odpowiednich  kwalifikacji.

Warto wskazać, że próba zmiany ustawy o pracownikach samorządowych przez Klub Poselski Kukiz 15' jest drugą w tym zakresie - dnia 1 lutego 2016 r. do Sejmu trafił pierwszy projekt w tym zakresie. Ówczesny projekt zakładał likwidację „gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym” (więcej na temat tego projektu pisaliśmy w artykule: „Czy posłowie zlikwidują gabinety polityczne na szczeblu samorządowym?”). Projektodawcom zarzucono wówczas nieprawidłowe posłużenie się terminologią, ponieważ ustawa o pracownikach samorządowych nie operuje pojęciem „gabinetów politycznych” zatem nie można mówić o niej w odniesieniu do stanowisk doradców i asystentów na poziomie samorządu.

W poprzednim projekcie, wraz z propozycją zmian przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, Klub Poselski Kukiz 15' proponował zmianę przepisów innych ustaw (przepisów ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych), z czego w obecnym projekcie zrezygnowano.

Zeszłoroczną argumentacją przemawiającą za zmianami miała być, podobnie jak i w tym roku, kwestia związana z oszczędnościami środków publicznych oraz poddanie wątpliwości zasadności istnienia stanowisk asystentów i doradców.

W toku prac legislacyjnych nad pierwszym projektem, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, przytoczone przez projektodawców argumenty spotkały się z krytyką. Oprócz nieprawidłowego użycia w projekcie terminu „gabinety polityczne” zarzucono również nieprawidłowe wyliczenie oszczędności, a także bezpodstawne wskazanie na brak kompetencji asystentów i doradców. Autorzy projektu twierdzili, że oszczędności, będące następstwem likwidacji spornych w tej sprawie stanowisk, przyczynią się do wywiązania się przez Rząd z niektórych obietnic wyborczych, w praktyce jednak Klub Poselski Kukiz 15' nie wziął pod uwagę tego, że możliwe, zaoszczędzone środki nie wpływają na dochody ani oszczędności budżetu państwa jako takiego, a powiązane są z budżetem danej JST. Odnośnie kwalifikacji doradców przytoczono wymogi, które musi spełniać kandydat na to stanowisko, tj. wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letni staż pracy, a więc przekonanie twórców projektu o braku posiadanych kwalifikacji przez doradców, nie mogło zostać przyjęte jako argument przemawiający za likwidacją tego stanowiska.

Dokonując z kolei oceny obecnie projektowanych przepisów, dotyczących braku możliwości zatrudniania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta), starostów i  marszałków województw, osób na stanowisku doradców i asystentów, należy pamiętać o tym, że w obecnym stanie prawnym zatrudnienie asystenta lub doradcy nie jest obligatoryjne. Decyzja o potrzebie ich zatrudnienia leży w gestii kierowników urzędów danych JST. Warto wspomnieć, iż niejednokrotnie praca asystentów lub doradców przyczynia się do zwiększenia efektywności wykonywanej w urzędzie pracy, więc praca ta nie powinna być postrzegana jedynie jako sposób na obciążenie wydatkami budżetu JST. Na zakończenie zaznaczyć również należy, że ilość asystentów i doradców, którzy mogą być zatrudnieni w urzędzie danej JST, jest limitowana w zależności od wielkości jednostki, o czym stanowi art. 17 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Marta Warzańska

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Prezes KNA UAM „Ad rem”, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST