Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.02.2017

Biegną terminy na wdrożenie nowych zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 9 września 2016 r. weszła w życie nowa „ustawa kominowa”[1], która wymusza zmianę zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach komunalnych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W dniu 9 września 2016 r. weszła w życie nowa „ustawa kominowa”[1], która wymusza zmianę zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach komunalnych.

Jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana podjąć określone działania w celu wdrożenia zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej określonych w ww. ustawie. Ustawodawca wyznaczył konkretny termin do wykonanie tych obowiązków.

Nowa „ustawa kominowa” objęła m.in. wszystkie spółki, w których akcje lub udziały posiada jednostka samorządu terytorialnego lub spółka komunalna. Art. 2 ust. 1 nowej „ustawy kominowej” obliguje podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych (z akcji lub udziałów) do podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych tą ustawą. Podmiotem uprawnionym do wykonywania praw udziałowych przysługujących gminie jest wójt, burmistrz albo prezydent. Z kolei w przypadku akcji lub udziałów należących do spółki komunalnej takim podmiotem będzie najczęściej zarząd.

Wykonanie obowiązków z nowej „ustawy kominowej” może polegać w szczególności na:

 1. doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem;

 2. odebraniu od kandydata na członka rady nadzorczej wskazanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych oświadczenia, o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą.

Termin wdrożenia nowych zasad wynagradzania członków zarządu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 nowej „ustawy kominowej” podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podjąć działania określone w ustawie, najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 roku. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W większości spółek rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym i w 2016 roku rozpoczął się w dniu 1 stycznia. W rezultacie już za kilka miesięcy upłynie termin na wdrożenie nowych zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach.

Obowiązek informacyjny

Jednostka samorządu terytorialnego lub spółka komunalna uprawniona z akcji lub udziałów w spółce, w której posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, ma obowiązek przekazać ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, informację w sprawie realizacji obowiązku wdrożenia nowych zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej. Przedsiębiorcą dominującym jest – na podstawie art. 4 pkt 3 w zw. z art. 4 pkt 4 lit. a) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów[2] - przedsiębiorca, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą polegającą w szczególności na dysponowaniu bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Zatem obowiązek informacyjny będzie dotyczyć m.in. jednostek samorządu terytorialnego lub spółek komunalnych, które posiadają 100% akcji lub udziałów w spółkach. Termin przekazania informacji wynosi 3 miesiące od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 roku.

Sankcja karna

Zwrócić należy uwagę, że brak wdrożenia nowych zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej w spółce, w której gmina lub spółka komunalna ma udziały lub akcje, może wiązać się z odpowiedzialnością wójta, burmistrza, prezydenta albo członków zarządu za wykroczenie. W myśl art. 12a ust. 1 nowej „ustawy kominowej” karze grzywny podlega ten, kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy niniejszej ustawy obowiązku podejmowania działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej.

1. ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.).

2. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Urszula Szefler

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj