Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.02.2017

Opłaty za parkowanie w soboty - senacka propozycja

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych, która ma jednoznacznie przesądzić, że niedopuszczalne jest pobieranie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania (SPP) w soboty.

Jednym z najczęściej pojawiających się w ostatnim czasie problemów o charakterze prawnym w wielu gminach w Polsce jest tematyka nieprawidłowego ustalania przez rady tych gmin regulaminów stref płatnego parkowania (zob. również w tym temacie artykuł: „Problemy rad gmin ze strefami płatnego parkowania”), a zwłaszcza kwestia możliwości pobierania opłat w tych strefach w soboty (więcej na ten temat w artykule: „Czy można pobierać opłaty za parkowanie w soboty?”).

W zakresie opłat za parkowanie w SPP w soboty problem stanowi prawidłowa interpretacja przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się za postój tych pojazdów w SPP, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Problem w stosowaniu tego przepisu polega na tym, że pojęcie dni roboczych jest różnie rozumiane na gruncie różnego rodzaju przepisów prawnych. Tym samym, nie sposób jednoznacznie przesądzić, czy sobota jest, czy tez nie jest dniem roboczym, a w konsekwencji, czy dopuszczalne jest pobieranie opłat za parkowanie również w te dni.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła – w efekcie rozpatrzenia petycji, która wpłynęła do Senatu w tym zakresie – skierować do prac legislacyjnych w Senacie projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (projekt z dnia 18 stycznia 2017 r., druk senacki nr 401). Senatorowie proponują, aby ww. art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych otrzymał następujące brzmienie: „Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w określonych godzinach lub całodobowo”. Zaproponowana zmiana polega na zastąpieniu użytego przez ustawodawcę w tym przepisie pojęcia „dni roboczych” na bardziej ogólne pojęcie „dni” ze wskazaniem wyłączenia w tym zakresie sobót oraz dni uznanych ustawowo wolne od pracy.

Jednocześnie senatorowie proponują, aby rady gmin dostosowały ustalone przez siebie strefy płatnego parkowania do nowego brzmienia art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Termin jej wejścia w życie (vacatio legis) zaproponowano natomiast na 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zaproponowany przez senatorów projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych należy ocenić negatywnie. Ustanawianie stref płatnego parkowania w soboty mylnie utożsamia się z celem zarobkowym (fiskalnym), dla jakiego gminy decydują się na taki krok. Ustawodawca w tym zakresie wyraźnie bowiem wskazuje, że celem ustanawiania stref płatnego parkowania jest m.in. deficyt miejsc postojowych, na terenie na którym ustala się taka strefę, który wszak może występować również w soboty. Nie sposób uznać za prawidłowe twierdzenie projektodawców, iż ruch samochodowy w soboty jest znacznie mniejszy niż w inne dni. Teza ta nie obejmuje chociażby specyfiki wielu gmin, zwłaszcza tych rozwiniętych turystycznie (ale nie tylko), gdzie właśnie w soboty (czy nawet szerzej: we wszystkie dni w weekend) następuje wzmożony ruch samochodowy, a występujący deficyt miejsc postojowych jest wtedy bardziej zauważalny niż w dni powszednie (tj. od poniedziałku do piątku).

Jednocześnie zauważyć należy, że gminy nie mają obowiązku wprowadzania stref płatnego parkowania, a decydując się już na ten krok mają względnie dużą możliwość ich swobodnego kształtowania. Tym samym odebranie możliwości pobierania opłat za parkowanie w soboty należy ocenić negatywnie, bowiem uniemożliwia dostosowanie polityki parkingowej do specyfiki poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie projekt czeka na skierowanie do prac w senackich komisjach. Zanim projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych trafi pod obrady Sejmu, przejdzie przez trzy czytania w Senacie, czego ostatnim etapem będzie podjęcie uchwały o wniesieniu do Sejmu takiego projektu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj