Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.02.2017

Zmiany w zakresie emisji zanieczyszczeń ze średnich źródeł spalania paliw (MCP)?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy MCP w zakresie zmian w funkcjonowaniu systemu regulującego sprawy związane  z emisją zanieczyszczeń ze średnich źródeł spalania paliw.

Dnia 25 listopada 2015 r. wydana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. dyrektywa MCP – ang. Medium Combustion Plants). Weszła ona w życie dnia 18 grudnia 2015 r., a regulacje z niej wynikające państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć do swoich porządków prawnych do dnia 19 grudnia 2017 r. Dyrektywa MCP wprowadza dla średnich źródeł spalania paliw dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłów, wymóg objęcia ich pozwoleniami lub rejestracją oraz wymagania dotyczące monitorowania emisji i eksploatacji urządzeń redukujących emisję.

W rozumieniu dyrektywy MCP średnimi obiektami energetycznego spalania (średnimi źródłami spalania paliw) są obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego przez nie paliwa. Jednocześnie dyrektywa MCP ma również zastosowanie do połączeń nowych średnich obiektów energetycznego spalania określonych w jej art. 4, w tym połączeń, w przypadku których całkowita nominalna moc cieplna wynosi nie mniej niż 50 MW, chyba że połączenie to stanowi obiekt energetycznego spalania objęty zakresem stosowania rozdziału III dyrektywy 2010/75/UE.

Projektowana obecnie w Ministerstwie Środowiska nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ma na celu w głównej mierze przeniesienie do prawa polskiego niektórych postanowień ww. dyrektywy MCP, ale nie tylko. Projektodawcy proponują bowiem – wraz z wymaganymi przez instytucje UE zmianami – wprowadzić również szereg innych zmian, niezwiązanych z zapisami dyrektywy MCP.

Zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy MCP

W obecnej wersji projektu nowelizacji (projekt z dnia 5 stycznia 2017 r.) Ministerstwo Środowiska proponuje, w celu wdrożenia dyrektywy MCP, zmiany w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym:

 1. zawartości wniosków o wydanie pozwoleń;
 2. informacji zamieszczanych w zgłoszeniach;
 3. prowadzenia publicznie dostępnego rejestru średnich źródeł spalania paliw;
 4. uwzględniania na etapie przygotowywania programów ochrony powietrza potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych od wynikających z dyrektywy MCP dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich źródeł zlokalizowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza.

W zakresie powyższych zmian projektodawcy wskazują, że dla niektórych istniejących źródeł spalania paliw zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska będą także umożliwiać skorzystanie przez operatorów tych źródeł z mechanizmów derogacyjnych przewidzianych w dyrektywie, odraczających termin wejścia w życie zaostrzonych wymagań emisyjnych. Co jednak istotne, dopuszczone dyrektywą MCP odstępstwa od ogólnych wymagań emisyjnych są odstępstwami czasowymi (obejmują okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.).

W przypadku wejścia w życie projektowanych rozwiązań Ministerstwo Środowiska wskazuje, że konieczna będzie zmiana rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo ochrony środowiska regulujących sprawy standardów emisyjnych oraz wymagań w zakresie pomiarów wielkości emisji, zgodnie z wymaganiami dyrektywy MCP.

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy MCP wymagać będzie również zmian w innych ustawach – ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w celu dodania rejestru średnich źródeł spalania paliw do katalogu dokumentów udostępnianych publicznie) oraz ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (w celu przypisania Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami dodatkowego zadania jakim jest prowadzenie rejestru średnich źródeł spalania paliw).

Zmiany niezwiązane z wdrożeniem dyrektywy MCP

Jak już zostało wskazane, projektodawcy, oprócz zmian wynikających z przepisów dyrektywy MCP, proponują nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska w innym zakresie. Zmiany te dotyczą:

 1. doprecyzowania przepisów regulujących kwestie odstępstwa od wymagań emisyjnych w związku z wnioskiem o objęcie Przejściowym Planem Krajowym (PPK);
 2. wprowadzenia dodatkowego warunku do stosowania odstępstw od ogólnych wymagań emisyjnych w przypadku niektórych istniejących dużych źródeł spalania paliw;
 3. uproszenia procedury zmiany PPK w niektórych przypadkach;
 4. usunięcia wątpliwości dotyczących zakresu przedmiotowego i zakresu regulacji, które mogą być zawarte w rozporządzeniach wydawanych na podstawie przepisu art. 169 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Podsumowanie

Projektodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt znajduje się w Rządowym Centrum Legislacji na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania przed skierowaniem go do dalszych prac, a następnie również do prac legislacyjnych w Sejmie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj