Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.02.2017

Uchylanie uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewody Lubelskiego zbędnym jest uchylanie przez radę gminy uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w sytuacji gdy obowiązuje przepis, który zachowuje je w mocy przez określony czas.

Rozstrzygnięciem nr PN-II.4141.40.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały nr XX-110/2016 rady gminy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w części obejmującej jej § 6.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia 29 listopada rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [dalej także: uchwała]. W toku postępowania nadzorczego prowadzonego w odniesieniu do ww. aktu, wojewoda stwierdził, iż w stopniu istotnym narusza on przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jako podstawę prawną kwestionowanej uchwały organ stanowiący gminy wskazał art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej także: u.c.p.g.], zgodnie z którym rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Organ nadzoru zacytował  § 6 uchwały, w którym rada gminy postanowiła, że „traci moc uchwała Nr XXV 109/2012 rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [dalej także: uchwała rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r.].

Wojewoda zauważył, że zamieszczony § 6 uchwały pozostaje w sprzeczności z art. 11 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [dalej także: nowelizacja u.c.p.g. z 2014 r.].

Należy nadmienić, że w związku z art. 11 nowelizacji u.c.p.g. z 2014 r., akty prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 oraz art. 6r ust. 3 i 4 u.c.p.g. zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do dnia 31 lipca 2016 r. 

Organ nadzoru podkreślił, że uchwała rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r.  została podjęta przed dniem 1 lutego 2015 r., a więc utraciła moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Tym samym rada gminy nie była uprawniona do regulowania kwestii utraty mocy obowiązującej uchwały rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r., ponieważ powyższą sprawę normuje art. 11 nowelizacji u.c.p.g. z 2014 r.

Ponadto Wojewoda Lubelski  wskazał, że zgodnie z § 126 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, zachowanej w mocy uchwały rady gminy nie uchyla się, jeżeli upłynął termin, do którego nowa ustawa zachowała jego moc obowiązującą. Z przepisu § 126 ust. 2 zdanie drugie wynika, że w nowej uchwale rady gminy zamieszcza się wyłącznie odnośnik informujący o uchwale, która przestała obowiązywać z mocy samego prawa, a której treść wiąże się z treścią nowej uchwały rady gminy.

Warto również dodać, że w wskazanym odnośniku podaje się również datę utraty mocy obowiązującej przedmiotowej uchwały oraz wskazuje przepis prawny, z mocy którego przestała ona obowiązywać.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru stwierdził, że rozwiązanie zastosowane przez radę gminy w uchwale z dnia 29 listopada 2016 r., zostało podjęte w sposób istotny naruszający prawo, co stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy z dnia 29 listopada 2016 r. w tym zakresie.

Na temat błędów w aktach prawa miejscowego pisaliśmy w artykułach pt. „Zakaz powtarzania przepisów ustaw oraz innych aktów normatywnych w aktach prawa miejscowego” oraz „Jakich błędów unikać w uchwale w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości?”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj