Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.02.2017

Ustalenie opłaty za postój jest obowiązkowym elementem uchwały rady gminy dotyczącej ustanowienia strefy płatnego parkowania (SPP)

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wadliwe uregulowanie stawki opłaty za postój w uchwale dotyczącej opłat za parkowanie w SPP powoduje brak obligatoryjnego elementu takiej uchwały, a tym samym przesądza o konieczności stwierdzenia nieważności całej uchwały.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.454.2016. z dnia 27 grudnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w przedmiocie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W listopadzie 2016 r. rada miejska podjęła uchwałę ustalającą Strefę Płatnego Parkowania, określającą stawki opłat za parkowanie pojazdu w tej strefie wraz z opłatami dodatkowymi za nieuiszczenie opłaty i przyjmującą regulamin pobierania tych opłat. W ocenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powyższa uchwała w sposób istotny narusza prawo.

Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art. 13 b ust. 4 ustawy o drogach publicznych, stosownie do którego, rada miejska, ustalając SPP:

 • ustala wysokość opłaty i sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1 (tj. opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP)
 • może wprowadzić opłaty abonamentowe, zryczałtowane, zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi.

Zdaniem organu nadzoru, z treści przepisu wynika, że obowiązkowym elementem uchwały rady miejskiej jest ustalenie opłaty za postój pojazdów w SPP. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarzucił przedmiotowej uchwale niezgodność z art. 13b ust. 5 ustawy o drogach publicznych, który wskazuje na sposób określania stawek opłat. Zgodnie z nim, ustalając opłaty za postój w SPP, uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju. Progresja nie może jednak przekraczać powiększenia stawki o 20% za kolejne godziny w stosunku do poprzedniej, natomiast stawka za czwartą godzinę i kolejne nie może przekraczać stawki za pierwszą godzinę postoju.

W przypadku przedmiotowej uchwały, powiększenie opłaty za drugą godzinę wynosi 50%, natomiast stawka za czwartą i kolejna przekracza stawkę przewidzianą za pierwszą godzinę postoju. Organ nadzoru uznał ten zapis za niezgodny z powyższym przepisem, zawartym w art. 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych, co powoduje jego nieważność. W związku tym, brak regulacji w zakresie obligatoryjnego elementu przewidzianego w delegacji ustawowej, powoduje nieważność całej uchwały i decyduje o konieczności usunięcia jej z obrotu prawnego.

Ponadto, w opinii organu nadzoru, wadliwy jest również przepis w załączniku przedmiotowej uchwały, pozbawiający ewentualnych roszczeń, wysnuwanych w przypadku braku miejsc postojowych oraz określający tryb egzekucji opłat dodatkowych. Zdaniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego regulacja w powyższym zakresie nie mieści się w uprawnieniach rady gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności.

Poruszona w powyższym rozstrzygnięciu nadzorczym problematyka ustalania stref płatnego parkowania w uchwałach rad gmin była również na łamach Portalu w artykule pt. "Problemy rad gmin ze strefami płatnego parkowania".

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michalina Ostrowska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi