Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.01.2017

Prawidłowe określenie zadań Centrum Usług Wspólnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w sposób jasny i precyzyjny określić zadania przekazywane jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi – zarówno w uchwale określającej zakres tej obsługi, jak i w statucie jednostki obsługującej.

Rada gminy w drodze uchwały postanowiła o zmianie statutu jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych poprzez wskazanie, iż „CUW w ramach swej działalności prowadzi ponadto sprawy w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji wynikających z ustawy o systemie oświaty”. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w całości.

Organ nadzoru wskazał, iż celem prowadzenia wspólnej obsługi należy skorelować statut jednostki organizacyjnej (Centrum Usług Wspólnych) w zakresie wykonywanych przez nią zadań z uchwałą rady gminy określającą jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres wspólnej obsługi (o której stanowi art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako u.s.g.).

Jak wskazał Wojewoda, możliwe są dwa rozwiązania tej kwestii w odniesieniu do statutu jednostki organizacyjnej (CUW): albo powinny zostać w nim wymienione zadania powierzone w ramach wspólnej obsługi (czyli tożsame ze wskazanymi w uchwale wydanej na podstawie art. 10b ust. 2 u.s.g.), albo należy zawrzeć w nim odwołanie do konkretnej uchwały rady gminy określającej zakres wspólnej obsługi.

Organ nadzoru uznał, iż obowiązująca uchwała rady gminy, podjęta na podstawie art. 10b ust. 2 u.s.g., nie przewidywała prowadzenia wspólnej obsługi w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji wynikających z ustawy o systemie oświaty, a także nie wskazywała w tym zakresie potencjalnej jednostki obsługiwanej. Ponadto, Wojewoda wskazał na trudności z ustaleniem, jakie dotacje CUW miałby przekazywać i rozliczać.

Mając na uwadze powyższe, organ nadzoru stwierdził nieważność analizowanej uchwały w całości.

Należy stwierdzić, iż stanowisko prezentowane przez Wojewodę Śląskiego jest w znacznej mierze spójne (pomijając tezy odnośnie do braku pewności jakich dotacji dotyczył przedmiot działania CUW). Wynika z niego, iż statut jednostki organizacyjnej nie może przewidywać innych zadań z zakresu wspólnej obsługi niż te, które wynikają z ustawy lub odpowiedniej uchwały. Rada gminy nie mogła więc nałożyć na jednostkę organizacyjną (CUW) zadań z zakresu przekazywania i rozliczenia dotacji wynikających z ustawy o systemie oświaty dopóki poprawnie nie określiłaby tych zadań w uchwale wydanej na podstawie art. 10b ust. 2 u.s.g. Należy jednak wskazać, iż występuje wątpliwość odnośnie do dopuszczalności badania zgodności statutu jednostki obsługującej (nadawanego w drodze uchwały) z uchwałą, która określa jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres wspólnej obsługi (wobec której dominuje pogląd, iż nie jest ona aktem prawa miejscowego).

Istnieje bowiem również pogląd odmienny, zgodnie z którym statut jednostki organizacyjnej (w tym wypadku – CUW) przewiduje jedynie potencjalny zakres działania tego podmiotu. W przypadku, w którym byłby on nieskorelowany z uchwałą podjętą na podstawie art. 10b ust. 2 u.s.g., w zakresie sprzecznym prawdopodobnie nie mogłaby być realizowana wspólna obsługa – np. w sytuacji, w której przewidywałby potencjalnie większy zakres wspólnej obsługi, niż wynikałby z uchwały.

Wydaje się więc prawdopodobne, iż kwestie charakteru oraz wzajemnej zależności między statutem jednostki obsługującej i uchwałą podjętą na podstawie art. 10b ust. 2 u.s.g. będą w przyszłości przedmiotem kolejnych rozstrzygnięć nadzorczych lub orzeczeń sądów administracyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się również z opracowaniami dotyczącymi wspólnej obsługi, zamieszczonymi na naszym Portalu:

- „Ograniczenia w zakresie modyfikacji zadań jednostek organizacyjnych”,

- „Czy uchwała w sprawie organizacji centrum usług wspólnych (CUW) jest aktem prawa miejscowego?”;

- „Wielość centrów usług wspólnych (CUW) w gminie”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj