Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.01.2017

Opłata wyłącznie za postój w wyznaczonych miejscach w strefie płatnego parkowania

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

W ocenie Wojewody Pomorskiego niedopuszczalne jest uznanie za wyznaczone miejsce terenu całej strefy płatnego parkowania (SPP).

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 14 grudnia 2016 r. o nr PN-II.4131.127.2016.MB Wojewody Pomorski stwierdził częściową nieważność uchwały zmieniającej uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowe oraz sposobu ich pobierania, w zakresie dotyczącym modyfikacji obszaru SPP.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 3 listopada 2016 r. rada gmina podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowe oraz sposobu ich pobierania. W dniu 14 listopada 2016 r. wpłynęła ona do Wojewody Pomorskiego, który po jej analizie prawnej stwierdził, że jeden z zawartych tam zapisów stanowi wykroczenie poza delegację ustawową określoną w art. 13 b ust. 1 ustawy o drogach publicznych. W jego ocenie, brak jest upoważnienia rady gminy do modyfikowania obszaru, na którym pobiera się opłaty za postój w SPP. Kwestia ta została uregulowana przez ustawodawcę, który przesądził o tym, że osoby korzystające z dróg publicznych mają obowiązek uiszczenia określonej opłaty na wyznaczonym obszarze, a w ramach tego obszaru wyłącznie na wyznaczonych miejscach, we wskazanych godzinach lub przez całą dobę. W związku z tym gmina musi wyznaczyć w SPP odpowiednie miejsca w celu pobierania opłaty. Tym samym nie jest dopuszczalne uznanie za wyznaczone miejsce całej strefy płatnego parkowania, bądź też części, obiektów i innych urządzeń od miejsc wyznaczonych, jak uczyniła to rada gminy w przedmiotowej uchwale.

W związku z powyższym, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały rady gminy w części dotyczącej zakresu słów: „na drogach publicznych w SPP w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach, lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu”.

Poruszona w powyższym rozstrzygnięciu nadzorczym problematyka ustalania stref płatnego parkowania w uchwałach rad gmin była również na łamach Portalu w artykule pt. „Problemy rad gmin ze strefami płatnego parkowania”.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michalina Ostrowska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi