Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.01.2017

Jak zmienić przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. dopuszcza zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. O czym należy pamiętać, dokonując tych zmian?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. dopuszcza zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu, przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. O czym należy pamiętać, dokonując tych zmian?

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki, o przeznaczeniu których decyduje zebranie wiejskie. Wniosek w tej sprawie uchwalany jest i przekazywany wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy. Na podstawie  wniosku rada gminy uwzględnia w budżecie zaproponowane przez sołectwa przedsięwzięcia (o ile są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy).

Przepisy uchwalonej 21 lutego 2014 r. ustawy o funduszu sołeckim wprowadzają możliwość zmian w trakcie roku budżetowego przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. W tym celu sołectwo powinno złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien on zawierać wskazanie przedsięwzięć, które mają być zrealizowane w miejsce pierwotnie wskazanych przez sołectwo lub modyfikację zakresu tych przedsięwzięć. Dalsza procedura odpowiada tej, która została przewidziana dla uchwalenia pierwotnego wniosku i kończy się wprowadzeniem stosownych zmian w budżecie.

Rozważając zmianę przedsięwzięć w praktyce należy przede wszystkim pamiętać o tym, aby spełniały one ustawowo przewidziane wymogi co do charakteru przedsięwzięć. Istotne jest zatem, aby uwzględnić katalog zadań własnych gminy sformułowany w ustawie o samorządzie gminnym oraz szczegółowe regulacje dotyczące poszczególnych kategorii zadań gminy. Ważne jest, aby sformułowane zmiany nie prowadziły do przekroczenia środków przyznanych  pierwotnie w uchwale budżetowej.

Wniosek może być złożony nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego. Naruszenie tych terminów stanowi przesłankę odrzucenia wniosku.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj