Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.02.2016

Plan miejscowy nie może nakładać dodatkowych obowiązków

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

W przepisach dotyczących planowania przestrzennego brak jest podstaw do nałożenia na inwestora w planie miejscowym obowiązku przeprowadzenia badań geotechnicznych posadowienia elektrowni wiatrowych.

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. akt II SA/Ol 961/15, prawomocny) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził nieważność uchwały rady gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Uchwała ta stała się przedmiotem skargi wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Organ nadzoru wniósł o stwierdzenie nieważności m.in. § 7 pkt 7 ww. uchwały, w treści którego rada ustaliła wymóg przeprowadzenia badań geotechnicznych posadowienia elektrowni wiatrowych. W ocenie organu nadzoru zapis ten stanowił przekroczenie delegacji ustawowej. W jego ocenie plan miejscowy nie powinien rozstrzygać przedmiotowej kwestii, bowiem zagadnienia dotyczące realizacji procesów inwestycyjnych związanych z posadowieniem na gruncie obiektów budowlanych regulują przepisy odrębne.

W odpowiedzi na skargę wójt gminy wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że błędne jest przeświadczenie organu nadzoru, iż zapisy zaskarżonej uchwały stanowią przekroczenie władztwa planistycznego.

W wyroku z dnia z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. akt II SA/Ol 961/15, prawomocny) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał skargę za zasadną i stwierdził nieważność ww. uchwały m.in. w zakresie § 7 pkt 7 uchwały.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że z przepisów art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie uprawnia rady gminy do nałożenia w planie miejscowym obowiązku przeprowadzenia badań geotechnicznych. Obowiązek ten został określony i to fakultatywnie w akcie wyższego rzędu, tj. w ustawie - Prawo budowlane [dalej: u.p.b.]. Przepis art. 34 u.p.b. dotyczący elementów projektu budowlanego, w ust. 3 pkt 4 stanowi, że projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, zgodnie z delegacją z art. 34 ust. 6 u.p.b. zostały zaś określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Sąd podkreślił, że w kompetencjach rady gminy nie mieści się decydowanie w akcie prawa miejscowego, kiedy ww. przepisy aktów wyższego rzędu mają zastosowanie do obszaru objętego planem, a kiedy zastosowania takiego nie mają. Sąd zaznaczył, że w art. 34 ust. 3 pkt 4 u.p.b. przyjęto, iż stosowne badania geologiczne i geotechniczne gruntu należy wykonać w zależności od potrzeb, co oznacza, że wymóg ich wykonania nie jest obligatoryjny. Tym samym odgórne nałożenie w planie miejscowym przedmiotowego obowiązku względem gruntów zlokalizowanych na danym terenie, tak jak zostało to uczynione w zaskarżonym planie miejscowym, stanowi dokonanie nieuprawnionej modyfikacji wymogu ustawowego.

W dalszej części uzasadnienia WSA w Olsztynie podkreślił, że rada gminy nie jest adresatem hipotezy przepisu art. 34 ust. 3 pkt 4 u.p.b., a ustawowy zwrot „w razie potrzeby” nie jest skierowany do organu planistycznego, lecz przede wszystkim konstruktora budynku. Sąd zaznaczył, że o zasadności oceny warunków i wykonania badań geologicznych i geotechnicznych gruntu decyduje projektant konstrukcji obiektu budowlanego, a weryfikuje to ostatecznie organ administracji architektoniczno-budowlanej, a nie organ planistyczny.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność § 7 pkt 7 zaskarżonej uchwały.

Podsumowując wskazać należy, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyznaczają granice władztwa planistycznego i nie ma podstaw do ich rozszerzającego interpretowania. Władztwo planistyczne gminy, które pozwala jej, za pośrednictwem stanowienia aktów planowania przestrzennego, swobodnie kształtować politykę przestrzenną gminy, nie oznacza całkowitej dowolności w stosowanych w tych aktach norm prawnych. Przepisy ww. ustawy ustalają granice przedmiotowego władztwa, i enumeratywnie wskazują zakres obowiązkowych i fakultatywnych ustaleń planu. Wykroczenie poza ww. zakres należy uznać w każdym przypadku za przekroczenie ustawowych kompetencji rady gminy. W związku z powyższym nałożenie w planie obowiązku wykonania badań geologicznych i geotechnicznych w celu ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych stanowi o przekroczeniu przysługującego gminie władztwa planistycznego i prowadzi do nieważności takich zapisów.

_____________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Właściwa organizacja przestrzeni i racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów nieruchomości stanowi klucz do rozwoju każdej gminy.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne