Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.02.2016

Sądowa kontrola noty księgowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nota księgowa dotycząca opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców nie podlega kontroli sądów administracyjnych.

Postanowieniem z 19 stycznia 2016 r. (sygn. II GSK 3531/15) NSA oddalił skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 lipca 2015 r. (sygn. III SA/Kr 618/15) w przedmiocie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców. Skarżącym była organizacja „reprezentująca interesy swoich członków związane z działalnością gospodarczą w zakresie transportu drogowego m.in. przed wszystkimi sądami” (§ 9 lit. b statutu). Precyzując skargę na wezwanie Sądu, organizacja uściśliła, że zaskarża wszystkie czynności organu podjęte w wykonaniu uchwały, które przejawiają się w wystawieniu not księgowych oraz pobieraniu opłat na ich podstawie (dołączając trzy noty).

WSA, uznał legitymację procesową skarżącego, stwierdzając, iż nota księgowa pozostaje w związku z działalnością gospodarczą członków organizacji.

Odnosząc się natomiast do meritum sprawy, WSA uznał, iż nota księgowa nie jest czynnością ani aktem w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. i dlatego nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Jak wyjaśnił Sąd, o charakterze administracyjnym działania organu przesądzają trzy cechy: podjęcie go w sprawie indywidualnej, charakter publicznoprawny i związek z uprawnieniem lub obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa. Sąd ocenił, że noty księgowe objęte skargą S. nie spełniają trzeciej cechy, gdyż nie mogą stanowić samoistnego źródła obowiązku danego przewoźnika, wynikającego z przepisu prawa. Wprawdzie uchwała Rady Miasta wprowadza obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, niemniej nie określa wprost jakiego rodzaju czynność lub akt miałby wyrazić obowiązek przewoźnika do uiszczenia opłaty. WSA ocenił jednak, iż z pewnością nie są nimi noty księgowe. Te mają jedynie walor informacyjny co do niewykonanej powinności uiszczenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Skarżąca organizacja zarzuciła postanowieniu naruszenie m.in. następujących przepisów postępowania:

 • art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. poprzez przyjęcie, iż przedmiotowe noty nie są aktami podlegającymi kontroli przez sąd administracyjny;
 • art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. poprzez przyjęcie, że niniejsza sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

NSA uznał, iż skarga kasacyjna nie jest zasadna i podlega oddaleniu. Wskazał przy tym, iż stanowisko WSA, że nota księgowa wydana w przedmiocie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców nie jest innym aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., należy uznać za zasadne.

NSA stwierdził ponadto, iż właściwą podstawą prawną przedmiotowych opłat są przepisy uchwały określającej jej stawki. Nie jest bowiem wymagane skonkretyzowanie obowiązku zapłaty np. w formie decyzji administracyjnej, lecz powstaje on w momencie zaistnienia stanu faktycznego (tj. zatrzymania operatora lub przewoźnika na przystanku komunikacyjnym lub dworcu). Zdaniem Sądu, charakter tej opłaty jest zbliżony do opłaty za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania. Stronie przysługiwały odpowiednie środki prawne, by móc zakwestionować uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia stawek opłaty.

Orzeczenie jest prawomocne.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne