Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.01.2016

Tajemnica przedsiębiorcy w umowie na budowę i eksploatację spalarni odpadów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Podjęcie przez przedsiębiorcę działań w celu zachowania poufności danych informacji, jest niewystarczające dla uznania przez organ, że informacje te objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i nie podlegają udostępnieniu w drodze dostępu do informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r. (sygn. II SA/Po 936/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci umowy zawartej między miastem a spalarnią odpadów oraz utrzymującą w mocy powyższe rozstrzygnięcie, decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Prezydent Miasta odmówił udostępnienia informacji publicznej w postaci obszernych fragmentów umowy zawartej między Miastem a spółką prowadzącą spalarnię odpadów, wskazując, że objęte one zostały przez spółkę tajemnicą przedsiębiorcy. Organ podkreślił, że Spółka podjęła niezbędne kroki mające na celu zachowanie zastrzeżonych przez nią informacji w poufności, co wynika wprost ze zredagowanych przez nią pism. Organ stwierdził przy tym, że cześć umowy, co do której Spółka zastrzegła poufność, zawiera informacje o wartości gospodarczej, w szczególności o charakterze organizacyjnym i finansowym, których publiczne udostępnienie mogłoby spowodować zachwianie konkurencyjności partnera prywatnego na rynku.

Odmawiając udostępnienia umowy, Prezydent Miasta zauważył ponadto, że udostępnienie całej jej treści nie może mieć miejsca także z uwagi na treść art. 60d ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), [dalej: p.z.p.]. Zgodnie z tym przepisem, przeprowadzony z oferentem dialog konkurencyjny ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia, zaś żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. W ocenie Organu, część postanowień przedmiotowej umowy stanowi przeniesienie poczynionych w ramach dialogu konkurencyjnego ustaleń i tym samym nie może ona zostać upubliczniona. Jednocześnie, gwarantowana tym przepisem ochrona ma charakter bezterminowy i trwa także po zakończeniu dialogu konkurencyjnego, a więc powinna dotyczyć także treści samej umowy.

W rezultacie rozpatrzenia odwołania od powyższej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało ją w mocy, podzielając w całości argumentację Organu I instancji dotyczącą poufnego charakteru postanowień umowy oraz wyrażonej przez Spółkę woli utajnienia informacji.

W skardze od powyższej decyzji Wnioskodawca podkreślił, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej mają charakter wyjątkowy i mogą wystąpić wyłącznie we wskazanych przez ustawodawcę przypadkach. Wskazał przy tym, że zastrzeżenie poufności określonych postanowień umowy przez Spółkę może stać się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do ujawnienia informacji, po przeprowadzeniu stosownego badania, pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje w istocie mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa, zadeklarowane zastrzeżenie staje się bezskuteczne.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2015 r. (sygn. II SA/Po 936/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę na decyzję SKO i uchylił zaskarżoną decyzję, a także decyzję Organu I instancji, dotyczącą odmowy udostępnienia informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.

W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że treść umowy zawartej między miastem, a spółką prowadzącą spalarnię odpadów ma charakter informacji publicznej. Wskazuje na to wyraźnie zarówno aspekt podmiotowy, tj. okoliczność zawarcia umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również sam przedmiot umowy, który dotyczy realizacji zadań własnych tej jednostki z oczywistym wykorzystaniem środków publicznych.

WSA wskazał przy tym, że od zasady powszechnego dostępu do informacji publicznej istnieją wyjątki. Jeden z nich wynika m.in. między innymi (nie jest to jedyna przesłanka) z treści  art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2058), [dalej także: u.d.i.p.], zgodnie z którym, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. Mimo, że na gruncie u.d.i.p. pojęcie „tajemnicy przedsiębiorcy” nie posiada definicji legalnej, to jego znaczenie można wyinterpretować z norm zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, nr 153, poz. 1503) [dalej także: z.n.k.], w której pojawia się bliskoznaczny termin „tajemnicy przedsiębiorstwa”. W efekcie dokonanej wykładni WSA skonkludował, że tajemnicę przedsiębiorcy stanowią informacje znane jedynie określonemu kręgowi osób i związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, wobec których podjął on wystarczające środki ochrony w celu zachowania ich poufności, przy czym informacje te powinny posiadać wartość gospodarczą.

WSA zwrócił także uwagę, że z tytułu udostępnienia informacji publicznej stanowiącej tajemnicę przedsiębiorcy organowi grozi odpowiedzialność odszkodowawcza wyłącznie w sytuacji, gdy w związku z udostępnieniem tej informacji przedsiębiorca poniósł w swoich interesach wymierną szkodę.

Odnosząc się do treści zaskarżonych decyzji WSA wskazał, że organy obu instancji dokonały błędnej wykładni przepisów prawa przyjmując, że już samo podjęcie przez Spółkę kroków mających na celu zachowanie poufności informacji było wystarczające dla uznania, że dane informacje faktycznie stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa. WSA podkreślił przy tym, że z punktu widzenia konstytucyjnego charakteru powszechnego prawa do informacji publicznej niedopuszczalne jest dokonywanie wykładni pojęcia tajemnicy przedsiębiorcy wyłącznie w oparciu o stanowisko zainteresowanego przedsiębiorcy. Prowadziłoby to do niczym nieuzasadnionego rozszerzania zakresu zastosowania tego pojęcia i praktycznego sparaliżowania możliwości uzyskiwania przez społeczeństwo dostępu do informacji o umowach zawieranych przez JST z innymi podmiotami.

WSA podkreślił, że przedmiotowa umowa, jako dokument, jest jedynie nośnikiem zawartych w niej informacji. W związku z tym, skoro w ocenie organu, ma ona zdaniem Sądu zawierać informacje objęte tajemnicą przedsiębiorcy, to organ winien jednoznacznie wskazać w sentencji swojego rozstrzygnięcia, udostępnienia jakich fragmentów umowy odmawia, zaś w uzasadnieniu decyzji każdy z tych fragmentów winien być odrębnie omówiony i oceniony pod kątem tego, czy w istocie zawiera tajemnicę przedsiębiorcy uzasadniającą odmowę udostępnienia informacji publicznej. Organ powinien w uzasadnieniu także wskazać, jakie konkretne przesłanki przemawiają za odmową udzielenia konkretnej informacji.

Zdaniem Sądu I instancji, dla odmowy udostępnienia informacji publicznej nie wystarczy samo stwierdzenie, że dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę konstytucyjny charakter prawa do informacji publicznej niezbędne jest również prawidłowe wyważenie proporcji, jakie muszą być zachowane, by przyjąć, że dane ograniczenie wolności obywatelskiej nie narusza konstytucyjnej hierarchii dóbr.

Odnosząc się do stanowiska organu I instancji, w świetle którego nie mógł on udostępnić żądanej informacji publicznej z uwagi na treść art. 60d ust. 7 p.z.p. Sąd I instancji wskazał, że powołany przez organ przepis w ogóle nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie. Reguluje on bowiem zagadnienia związane z jawnością postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego w drodze dialogu konkurencyjnego, a nie jawnością samej umowy zawartej w następstwie tegoż postępowania zawartej. WSA wskazał przy tym, że orzekające w tej sprawie organy całkowicie pominęły treść art. 139 ust. 3 p.z.p., zgodnie z którym umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu przepis ten wprost eliminuje w stosunku do samej treści umów stosowanie przesłanek wyłączenia ich jawności, innych niż określone w przepisach u.d.i.p.

WSA wskazał ponadto, że ponownie rozpoznając sprawę organ winien uwzględnić generalną zasadę wyrażoną w art. 139 ust. 3 p.z.p., iż umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Powyższa regulacja w kontekście szczególnej, konstytucyjnej ochrony, jaką objęte jest prawo do uzyskania informacji publicznej, nakłada na organy obowiązek szczególnie wnikliwej oceny, czy odnośnie poszczególnych informacji zawartych w przedmiotowej umowie faktycznie zachodzi przesłanka odmowy ich udostępnienia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

Sąd I instancji podkreślił przy tym, że w przypadku zaistnienia przesłanek odmowy udostępnienia informacji z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązkiem organu będzie precyzyjne wskazanie jakich informacji odmowa dotyczy oraz uargumentowanie swojego stanowiska w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wyrok nie jest prawomocny.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej