Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.01.2016

Odwołania dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem NSA, odwołanie dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia jest możiwe wyłacznie z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r. (sygn. I OSK 1942/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną powiatu  od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2015 r., (sygn. III SA/Kr 88/15) w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zarządu powiatu w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

Powyższy wyrok zapadł  w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zarząd powiatu, działając na podstawie ustawy o systemie oświaty, w drodze uchwały odwołał ze stanowiska dyrektora szkoły. W odniesieniu do tej uchwały wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające jej nieważność.

Wyrokiem z 14 kwietnia 2015 r., (sygn. III SA/Kr 88/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zarządu powiatu.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze jest zgodne z prawem. Zostało ono bowiem wydane z naruszeniem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty [dalej również: „u.s.o.“], zgodnie z którym organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, może w przypadkach szczególnie uzsadnionych, odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Sąd przyjął, że istotą sporu w niniejszej sprawie jest wykładnia zwrotu „przypadki szczególnie uzasadnione”, który zasadniczo stanowi podstawę do odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. WSA przychylił się do twierdzenia organu nadzoru, który podnosił iż ustalenie negatywnej oceny pracy oraz wykonywania zadań, jest podstawą do obligatoryjnego odwołania nauczyciela ze stanowiska a nie do odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, o którym stanowi treść ww. przepisu. Ponadto, Sąd I instancji wskazał, że zaniedbania po stronie nauczyciela które maja prowadzić do odwołania go ze stanowiska muszą być szczegółowo i zasadnie wykazane w postępowaniu poprzedzającym podjęcie zarządzenia o odwołaniu. WSA podkreślił również wymóg natychmiastowości działania organu zaznaczając, że brak szybkiej reakcji organu prowadzącego szkołę na postępowanie jej dyrektora w naturalny sposób osłabia, a nawet z upływem czasu znosi, możliwość odwołania z funkcji dyrektora na podstawie omawianego przepisu, przewidzianego dla przypadków wymagających natychmiastowego przeciwdziałania. 

Skargę na powyższe orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł powiat  żądając jego uchylenia.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r. (sygn. I OSK 1942/15) Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2015 r., (sygn. III SA/Kr 88/15) w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zarządu powiatu w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły i oddalił skargę kasacyjną powiatu.

W uzasadnieniu NSA przychylił się do wykładni prawa zaprezentowanej przez WSA w Krakowie w sprawie  regulacji prawnej art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. wyznaczającej przesłanki dopuszczalności odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wskazał, że ograniczenie oparte  na negatywnej ocenie pracy lub negatywnej ocenie wykonywania zadań w "przypadkach szczególnie uzasadnionych", wymaga przyjęcia wykładni zawężającej do kwalifikowanych sytuacji, w których ze względu na stopień naruszeń obowiązków nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczych i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły.

Biorąc pod uwagę całość ww. okoliczności sprawy NSA oddalił skargę kasacyjną powiatu.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Monika Knothe

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi