Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.12.2016

Rozporządzenie w sprawie zwolnienia z kas opublikowane

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT

Dnia 28 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2177 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które będzie obowiązywało w 2017 r.

Na temat pierwotnego projektu rozporządzenia pisaliśmy na łamach Portalu w artykule: „Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas na 2017 r.”. Ostateczny tekst rozporządzenia nieznacznie różni się od początkowych założeń. Ministerstwo zrezygnowało bowiem z konieczności upoważniania banku lub SKOKu do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku, w celu skorzystania ze zwolnienia w przypadku, gdy zapłata za usługę następowałaby w formie przelewu.

Dla jednostek samorządu terytorialnego, które najpóźniej z dniem 1 stycznia 2017 r. są zobowiązane do wprowadzenia scentralizowanego modelu rozliczeń VAT (łącznie ze swoimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi), najważniejsze uregulowania zawarte zostały w §3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Przepis ten zwalnia z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne:

 • które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy centralizacyjnej;
 • jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących przede wszystkim w zakresie następujących czynności:

 • dostawa energii elektrycznej (poz. 2 załącznika);
 • dostawa wody w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (poz. 3 załącznika);
 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (poz. 4 załącznika);
 • usługi związane ze zbieraniem odpadów i gospodarką odpadami (poz. 5-13 załącznika);
 • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (poz. 26 załącznika);
 • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą (poz. 27 załącznika);
 • usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (poz. 31 załącznika);
 • usługi w zakresie edukacji, z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca, usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (poz. 32 załącznika);
 • dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników (poz. 36 załącznika);
 • dostawa nieruchomości ( poz. 37załącznika);
 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (poz. 39 załącznika);
 • dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (poz. 40 załącznika);
 • usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu (poz. 46 załącznika);
 • dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Tekst opublikowanego rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2177/1

"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT