Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.12.2016

Ograniczenia w zakresie modyfikacji zadań jednostek organizacyjnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w przypadku „dostosowywania” jednostek budżetowych do prowadzenia obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej bez przeprowadzenia likwidacji należało mieć na uwadze ich dotychczasową specyfikę i zakres działania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził w wyroku z dnia 31 października 2016 r. (sygn. IV SA/Gl 144/16) nieważność w całości uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej z „Zespół Ognisk Wychowawczych w R.” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w R.” oraz nadania statutu.

Podstawą orzeczenia była skarga Wojewody Śląskiego, który ze względu na upływ 30– dniowego terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego wniósł o stwierdzenie nieważności powyższego aktu w całości.

W przedmiotowej uchwale postanowiono, iż od 1 stycznia 2016 r. dojdzie do zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Ognisk Wychowawczych w R.” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w R.”, a także postanowiono o uchyleniu dotychczasowego statutu Zespołu. Jednocześnie nadany został nowy statut, zgodnie z którym do zadań Centrum miało należeć wyłącznie zapewnienie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W momencie podejmowania przedmiotowej uchwały, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [dalej jako u.w.r.s.p.z.], dopuszczalne było tworzenie m.in. dwóch rodzajów jednostek organizacyjnych – placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz centrów administracyjnych. Placówki opiekuńczo-wychowawcze mają za zadanie m.in. zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, objęcie ich działaniami terapeutycznymi oraz podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny. Natomiast centra administracyjne mogły być tworzone w celu zapewnienia placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej.

Należy zauważyć, iż zaskarżona uchwała została podjęta jeszcze przed ogłoszeniem oraz wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie ostatecznie w dniu 1 stycznia 2016 r, zmieniając treść m.in. art. 94 u.w.r.s.p.z. W nowym brzmieniu przepis ten nie dopuszcza już tworzenia nowych centrów administracyjnych, jednakże wspólna obsługa m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych może być prowadzona na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym (art. 6a-6d). Ponadto zgodnie z art. 48 ustawy z 25 czerwca 2015 r. centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzone przez powiat na podstawie art. 94 u.w.r.s.p.z. w brzmieniu dotychczasowym (tj. przed 1 stycznia 2016 r.), mogą działać na dotychczasowych zasadach[1].

Oznacza to, że od momentu podjęcia uchwały przez Radę Miasta aż do momentu orzekania przez sąd administracyjny kilkukrotnie zmienił się stan prawny.

W swojej skardze Wojewoda wskazał, iż zgodność badanej uchwały z prawem powinna dotyczyć stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. – tj. daty, od której przedmiotowa uchwała miała wejść w życie. Zdaniem organu nadzoru w tym dniu nie mogły powstać żadne nowe centra administracyjne, gdyż zmienione zostało już brzmienie art. 94 u.w.r.s.p.z.

Co więcej, zdaniem Wojewody, niedopuszczalne jest zastąpienie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej (placówki oświatowo-wychowawczej) przez centrum administracyjne, którego zadania mają charakter wyłącznie usługowy. Organ nadzoru wskazał nadto, iż nie została zakończona procedura w zakresie likwidacji placówki oświatowo-wychowawczej „Zespół Ognisk Wychowawczych w R.” (na co wydał zgodę w drodze decyzji). Oznacza to, iż taka placówka nadal istnieje wbrew wadliwym działaniom Rady Miasta.

Stanowisko to zostało zakwestionowane przez Gminę Wskazała ona m.in. iż zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w momencie podejmowania uchwały mogło zostać utworzone nowe centrum administracyjne. Zaznaczono, iż brak jest przepisów zabraniających zmianę nazwy i przedmiotu działania jednostki samorządowej. Sama zaś modyfikacja uzasadniona jest faktem, iż utworzono trzy nowe placówki oświatowo-wychowawcze (wykonując decyzję Wojewody Śląskiego wyrażającej zgodę na likwidację Zespołu Ognisk Wychowawczych). Jednakże, zdaniem Gminy, likwidacja placówki oświatowo-wychowawczej nie musi oznaczać likwidacji samej jednostki budżetowej, która miała odtąd realizować zadania z zakresu obsługi. Przywołano tu stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które uznało dopuszczalność „dostosowania” dotychczasowych centrów administracyjnych bez likwidacji (por. artykuł umieszczony na naszym Portalu: ZEAS a CUW – odpowiedzi ministerstw).

WSA w Gliwicach stwierdził nieważność skarżonej uchwały w całości.

Sąd wskazał, iż analizowana uchwała stanowi akt prawa miejscowego. WSA stwierdził, iż Zespół Ognisk Wychowawczych posiada określone ustawą zadania merytoryczne o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, „zdeterminowane” treścią art. 93 ust. 4 u.w.r.s.p.z. Natomiast Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowi jednostkę o charakterze ekonomiczno-usługowym i administracyjnym. Należy więc stwierdzić, iż doszło do utworzenia nowego centrum administracyjnego. Jak jednak wywodzi dalej WSA, nie doszło jednocześnie do likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zdaniem Sądu nadal istnieje więc placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zespół Ognisk Wychowawczych w R.”. WSA zaznaczył, iż nie do zaakceptowania jest praktyka legislacyjna, zgodnie z którą dochodzi do zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i nałożeniu na tę jednostkę zupełnie innego rodzaju zadań. Odnosząc się do argumentacji Gminy, jakoby zastosowanie miałyby uwagi przedstawione we wspomnianych już ministerialnych odpowiedziach na interpelacje poselskie, WSA wskazał, iż nie można czynić w tym zakresie prostych analogii. Wyjaśnienia te dotyczyły bowiem problematyki „przekształceń” dotychczasowych centrów administracyjnych w jednostki obsługujące. W ocenie Sądu, każdym przypadku należy natomiast brać pod uwagę specyfikę działania danej jednostki i zakres jej działania – czego w tym przypadku nie uczyniono.

WSA wskazał również, iż nie miał zastosowania art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., gdyż „Centrum Administracyjne Placówek Oświatowo-Wychowawczych w R.” nie istniało przed wejściem w życie tejże ustawy.

Poruszana w wyroku problematyka dotyczy skomplikowanego stanu prawnego. Należy wskazać, iż wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. niedopuszczalne było utworzenie w dniu 1 stycznia 2016 r. nowego centrum administracyjnego. Ostatnim dniem, w którym tego rodzaju centrum mogło być utworzone był 31 grudnia 2015 r. Należy jednak zgodzić się z Sądem, iż niedopuszczalna jest „wymiana” zadań jednostki organizacyjnej bez jej likwidacji oraz w oderwaniu od regulacji szczegółowych. Kwestie te powinny być bowiem rozpatrywane z uwzględnieniem nie tylko ustawy o finansach publicznych, ale także ustaw stanowiących o danego rodzaju jednostkach.


[1] Na marginesie należy wskazać, że ustawa z 25 czerwca 2015 r. została w tym zakresie nowelizowana. Zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem centra administracyjne mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach jedynie do 1 stycznia 2017 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj