Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.12.2016

Kolejne zmiany w zasadach wycinki drzew

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zezwolenia na wycinkę drzew nie będą wymagane dla nieruchomościach należących do osób fizycznych na wycinkę niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Zgodnie z nowymi przepisami zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów zostaną znacząco zliberalizowane. Wszystko wskazuje na to, że po akceptacji ustawy przez Senat i jej podpisaniu przez Prezydenta wycinka drzew i krzewów stanie się o wiele łatwiejsza – nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany korzystne dla osób fizycznych

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia. Jest to ogromna zmiana, która z pewnością nie tylko będzie stanowiła ulgę dla osób planujących dokonanie wycinki, ale także dla urzędników, którzy nie będą już prowadzić czasochłonnych postępowań w odniesieniu do osób fizycznych.

Rezygnacja z obowiązku uzyskiwania zezwoleń dla osób fizycznych, w przypadkach gdy wycinka nie jest prowadzona w związku z działalnością gospodarczą, to nie tylko znaczące ułatwienie. Przede wszystkim nie będziemy już mieli do czynienia z sytuacjami, gdy wobec osób fizycznych toczą się postępowania, związane z nałożeniem niezwykle wysokich kar pieniężnych, za dokonanie wycinki bez zezwolenia. Znaczna część osób objętych takimi postępowaniami działała nieświadomie w przekonaniu, że ma prawo swobodnie dokonywać wycinki na własnym gruncie – brak znajomości przepisów skutkował dotkliwymi karami pieniężnymi.

Tak daleko posunięta liberalizacja przepisów może jednak budzić niepokój. Wycinka prowadzona przez osoby fizyczne będzie bowiem prowadzona bez jakiejkolwiek kontroli, co potencjalnie może spowodować straty drzew cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Nie można także wykluczyć, że nowe przepisy będą wykorzystywane do obejścia prawa. Możliwe jest np., że własność gruntu będzie przekazywana w ręce osoby fizycznej, w celu dokonania przez nią wycinki, by nieruchomość (z usuniętymi już drzewami) powróciła w ręce spółki będącej inwestorem. Niezwykle trudno będzie wykazać, że wycinka w rzeczywistości była związana z przygotowaniem gruntu pod konkretną inwestycję.

Szerokie wyłączenia od obowiązku uzyskiwania zezwoleń

Ponadto nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew (obecnie zwolniona od obowiązku uzyskania zezwolenia jest wycinka drzew o obwodach odpowiednio: 35 cm i 25 cm – przy czym obwód mierzony jest na wysokości 5 cm). Zachowane zostaną ponadto wszystkie dodatkowe wyłączenia od konieczności uzyskania zezwolenia.

Tak znaczące podwyższenie limitu obwodu pnia jest z pewnością dobrą wiadomością dla wszystkich inwestorów – oznacza bowiem w wielu przypadkach uniknięcie znaczących kosztów i długotrwałego postępowania administracyjnego.

Zaznaczyć przy tym wypada, że zmiany dotyczą także zwolnienia od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na jego wiek. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia w przypadku wycinki krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat. Ze względu na fakt, iż ustalenie wieku krzewu przed jego wycinką może budzić istotne wątpliwości, zmianę kryterium wypada ocenić pozytywnie. Z punktu widzenia bowiem zarówno inwestora, jak i organu administracji publicznej, określenie powierzchni zajmowanej przez krzewy nie nastręcza większych trudności – w toku postępowań administracyjnych łatwiej będzie zatem o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości rozstrzygnięcia.

Szerokie uprawnienia rady gminy

Nowe przepisy przyznają radzie gminy uprawnienia do dalszej znaczącej liberalizacji zasad dokonywania wycinki drzew i krzewów w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Rada gminy będzie mogła wyłączyć konieczność uzyskiwania zezwolenia w oparciu o następujące kryteria: charakterystykę drzewa lub krzewu (gatunek, wiek lub obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm oraz powierzchnię krzewów), cel usunięcia drzewa lub krzewu (związany lub niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz cechy nieruchomości (objęcie nieruchomości określonymi przez radę gminy formami ochrony przyrody, wpisanie do rejestru zabytków, położenie w pasie drogowym drogi publicznej, rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków, określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Oznacza to, że gmina będzie mogła wyłączyć konieczność uzyskiwania zezwoleń np. dla wszystkich topoli – niezależnie od ich wieku, obwodu oraz przyczyn, dla których są usuwane. Prawdopodobne jest także, że część gmin zdecyduje się na wyłączenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, aby przyciągnąć inwestorów. Możliwości różnicowania zasad usuwania drzew i krzewów, w celu dostosowanie do miejscowych uwarunkowań, na gruncie uchwalonych przepisów, są bardzo duże. Choć ustawa w obecnym kształcie i tak jest pod tym względem zdecydowanie bardziej zachowawcza od projektu z 8 lipca 2016 r. który był już omawiany na naszym portalu: Wycinka drzew bez rewolucyjnych zmian? Nowy projekt ustawy nowelizacyjnej.

Opłaty będą prostsze do obliczenia, niższe i rzadziej naliczane

Uproszczone zostaną zasady naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy opłata za usunięcie drzewa ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty. Dotychczas uwzględniane było ponadto tempo przyrostu pnia drzewa na grubość zależne od gatunku drzewa oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Opłata za usunięcie krzewu ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki opłaty – dotychczas uwzględniany był dodatkowo współczynnik różnicujący stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

Obniżeniu ulegną przy tym maksymalne stawki opłat – zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekroczyć 500 zł (za jeden centymetr obwodu pnia) a za usuwanie krzewów 200 zł (za metr kwadratowy powierzchni).

Rada gminy otrzymała ponadto kompetencje do dalszego obniżenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – może to przy tym uczynić jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na: rodzaj lub gatunek, a także obwód pnia lub powierzchnię krzewów. W przypadku nie podjęcia uchwały przez radę gminy obowiązywać będą opłaty maksymalne wynikające z ustawy. Nie będzie przy tym już konieczne wydawanie rozporządzenia określającego wysokość stawek.

Co istotne w przypadku przywracania gruntów nieużytkowych do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, opłaty będą dotyczyły wyłącznie wycinki drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klon listnego (obecnie opłaty nalicza się w odniesieniu do tych gatunków po przekroczeniu 75 cm) oraz 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (obecnie opłaty nalicza się po przekroczeniu 50 cm).

Niższe kary

Obniżenie opłat za wycinkę wpłynie na obniżenie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz inne delikty administracyjne wskazane w ustawie. Wysokość kary będzie bowiem wynosiła (tak jak dotychczas) dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku gdy usunięcia drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Nowe zasady obejmą także toczące się już postępowania

Co ważne, nowe zasady znajdą zastosowanie także do postępowań, wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. Dotyczy to zarówno postępowań w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycinkę, jak i postępowań związanych z nałożeniem opłat oraz wymierzeniem administracyjnych kar pieniężnych. Oznacza to, że także w przypadku, gdy decyzja została wydana przez organ I instancji, a obecnie postępowanie toczy się przed organem II instancji stosowane będą nowe przepisy. Co istotne, nowe przepisy będą stosowane do wskazanych powyżej postępowań jedynie wtedy, gdy nałożona na ich podstawie opłata nie będzie wyższa niż obliczona na podstawie obecnie obowiązującej wersji ustawy. W odniesieniu do postępowań dotyczących nałożenia administracyjnych kar pieniężnych zastosowanie znajdą przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów ustawy w brzmieniu dotychczasowym, byłaby względniejsza.

Kontrowersyjne okoliczności uchwalenia ustawy

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach została uchwalona w czasie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r. prowadzonego w sali kolumnowej. Okoliczności uchwalenia ustawy mogą budzić pewne wątpliwości, których wyjaśnienie obecnie nie jest w pełni możliwe. Wypada zatem czujnie śledzić rozwój wypadków – wejście zmian w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., choć nie jest przesądzone wydaje się obecnie bardzo prawdopodobne.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Karolina Wierzba

radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj