Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.12.2016

Rada gminy nie może w trybie art. 39 ust. 4 usg przenosić kompetencji organu wykonawczego gminy w zakresie opłaty „śmieciowej” na inny podmiot!

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Uchwałą 7-osobowego składu Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął o niedopuszczalności przenoszenia przez radę gminy, na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kompetencji przysługujących organowi wykonawczemu z mocy regulacji art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.).

Przypomnijmy: wnioskiem z dnia 29 sierpnia 2016 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił do Izby Finansowej NSA o podjęcie w składzie siedmiu sędziów uchwały wyjaśniającej „Czy na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy też przepis art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stoi na przeszkodzie do podjęcia przez radę gminy uchwały o udzieleniu takiego upoważnienia?”.

Przy okazji uzasadnienia złożonego wniosku, Prezes NSA podnosił m.in., że konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z ukształtowania się, konkurencyjnych wobec siebie, linii orzeczniczych dotyczących działalności uchwałodawczej gminy w zakresie regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W uzasadnieniu złożonego wniosku zaprezentowano dwa skrajne poglądy.

W świetle pierwszego z nich i, jak się dotąd wydawało, dominującego, za dopuszczalne uważa się przekazanie przez radę gminy, w oparciu o dyspozycję art. 39 ust. 4 u.s.g., kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa[1] [dalej: Ordynacja podatkowa] na podmiot zewnętrzny, jakim jest spółka komunalna.

Mało tego, w świetle szeregu orzeczeń zapadłych przed sądami administracyjnymi w przedmiotowym zakresie, nie dość, że w oparciu o przywołaną regulację ustrojową dopuszczono możliwość przeniesienia przez radę gminy kompetencji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących opłaty „śmieciowej” na inne podmioty, to także wskazywano, że załatwienie sprawy, o którym stanowi art. 39 ust. 4 u.s.g., traktować należy szerzej niż tylko jako konkretyzację uprawnień i obowiązków następującą w drodze indywidulanego aktu przyjmującego postać decyzji administracyjnej (por. np. wyrok NSA z dnia 26.11.2013 r., II OSK 2409/13; wyrok NSA z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 2289/14; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 2477/14).

W świetle drugiego z prezentowanych poglądów, art. 39 ust. 4 u.s.g. jest przepisem ogólnym, którego zastosowanie w sprawie ma być wyłączone przez przepis szczególny, jakim jest art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[2] (tak np. wyrok NSA z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1409/14).

Zgodnie z treścią ww. rozstrzygnięcia, krąg podmiotów, którym przysługiwać mają uprawnienia organów podatkowych jest ograniczony przez regulację Ordynacji podatkowej. Zdaniem NSA, przekazanie uprawnień podatkowych organom gminy ze wskazaniem, że mają działać na podstawie Ordynacji podatkowej, wyłącza zastosowanie innych ustaw w tym zakresie, w tym wyłączać ma także zastosowanie art. 39 ust. 4 u.s.g.

Art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej ma być zdaniem NSA przepisem szczególnym w stosunku do art. 39 ust. 4 u.s.g., co oznacza, że wykonywanie zadań z zakresu ustalania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłat przez osoby niebędące pracownikami gminy, np. przez pracowników lub organy spółek komunalnych, z powołaniem się na przepisy art. 39 ustawy o samorządzie gminnym jest niedopuszczalne.

W dniu dzisiejszym w siedzibie NSA odbyło się posiedzenie 7-osobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, z udziałem m.in. Prokuratora, który wnioskował o przyjęcie w uchwale rozstrzygnięcia do możliwości przenoszenia przez radę gminy w trybie art. 39 ust. 4 u.s.g., kompetencji organu wykonawczego gminy w zakresie „opłaty śmieciowej” na inny podmiot.

W wyniku rozpoznania problematycznego zagadnienia, 7-osobowy skład NSA podzielił pogląd prezentowany przez Izbę Finansową NSA w, de facto odosobnionym w tym zakresie, ww. wyroku NSA z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1409/14 i uznał, że art. 6q u.c.p.g. stanowi regulację szczególną i wyłącza zastosowanie art. 39 ust. 4 u.s.g. Co za tym idzie, przenoszenie przez radę gminy kompetencji organu podatkowego, o których stanowi art. 6q u.c.p.g., w trybie art. 39 ust. 4 u.s.g., jest niemożliwe. Prezentowana przez NSA wykładnia przepisów prawa wywoływać ma skutek wyłącznie na przyszłość.

Dogłębnej analizy w tym wypadku wymagać będzie, jakie skutki wywoływać będzie podjęta uchwała wobec istniejących i funkcjonujących obecnie w wielu miastach kraju rozwiązań, gdzie zarządzanie systemem gospodarki odpadami, w tym kompetencje do załatwiania spraw indywidualnych, z wydawaniem decyzji o wysokości opłaty na czele, rady gmin, działając w oparciu o delegację art. 39 ust. 4 u.s.g., przekazały na rzecz spółek komunalnych, zakładów budżetowych, czy też jednostek budżetowych.

Na temat przenoszenia przez radę gminy kompetencji organu wykonawczego w zakresie opłaty śmieciowej w trybie art. 39 ust. 4 u.s.g. na inne podmioty pisaliśmy szeroko także w artykułach:

 1. Organ spółki komunalnej poborcą opłaty „śmieciowej” – rozbieżności ciąg dalszy…
 2. Przenoszenie kompetencji wynikających z "ustawy śmieciowej”;
 3. Zarząd spółki komunalnej organem administracji publicznej;
 4. Co może stanowić przedmiot upoważnienia przez radę gminy w trybie art. 39 ust. 4 u.s.g.?”;
 5. Czy przeniesienie kompetencji organu podatkowego w zakresie opłaty „śmieciowej” na inny podmiot jest dopuszczalne? - zdecyduje 7-osobowy skład sędziów NSA".

[1] T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.

[2] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj