Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.12.2016

Prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, iż w toku prac nad ustawą o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym mają zostać wypracowane przepisy wychodzące naprzeciw wszystkim uczestnikom rynku przewozów.

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wzbudziły duże kontrowersje w środowisku samorządowym. Są one bowiem zbieżne z wycofanym senackim projektem ustawy, którego rozwiązania dążyły do wzmocnienia pozycji przewoźników względem organizatorów i operatorów. Propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie senackim omówione zostały w artykule pt. Nowe pomysły na ustawę o publicznym transporcie zbiorowym.

Ostateczny kształt ustawy nowelizującej nie wydaje się jednak rozstrzygnięty. Zarządzeniem nr 51 z dnia 3 listopada 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W jego skład mają wejść m.in. podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym Ministra (czyli Ministerstwie Infrastruktury i Środowiska), a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych (pięć osób), stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego (cztery osoby).

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. analiza przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342);
 2. analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do Wykazu Prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD126;
 3. analiza propozycji zmian do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów;
 4. opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Jak wynika z datowanej na 22 listopada 2016 r. odpowiedzi na interpelację nr 7114 (Sejm VIII kadencji), działalność zespołu ma umożliwić opracowanie takich propozycji zmian, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich uczestników rynku przewozu osób, a w szczególności pasażerów. Wskazano, iż wśród szczegółowych zagadnień omawianych przez zespół mają znaleźć się kwestie związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w związku z nowelizacją z dnia 21 lipca 2016 r. (wydłużającej termin wejścia w życie wszystkich przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2018 r.), a także sprawy dotyczące postępowania w sprawie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W zarządzeniu nie wskazano daty zakończenia prac zespołu.

"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy

Autor artykułu

Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawidłowa organizacja publicznego transportu zbiorowego nie jest zadaniem skomplikowanym – naszym zadaniem jest je ułatwić eliminując związane z nim ryzyka prawne

"

Dowiedz się więcej:

Publiczny transport zbiorowy