Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.12.2016

Rola marszałka województwa w przypadku odwołanej imprezy turystycznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym

Marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku niewykonanej imprezy turystycznej.

Uprawnionym do dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, jest jednak również klient biura podróży. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. (sygn. III CZP 18/16).

Niewykonana impreza turystyczna

Sprawa dotyczyła roszczenia o zwrot wniesionych przez klienta biura podróży wpłat tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, która jednak nie doszła do skutku z uwagi na niewypłacalność organizatora turystyki. Rozpoznający sprawę na skutek apelacji ubezpieczyciela  sąd II instancji powziął wątpliwość, czy klient niewypłacalnego biura podróży może samodzielnie dochodzić roszczeń w sporze z ubezpieczycielem zobowiązanym z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej, czy też prawo ich dochodzenia przysługuje wyłącznie marszałkowi województwa.

Wątpliwość co do uprawnień klientów biura podróży

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.; dalej również jako: u.u.t.) organizator turystyki jest zobowiązany zapewnić swoim klientom na wypadek niewypłacalności m.in. zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy impreza turystyczna nie została zrealizowana.

Przywołana wątpliwość powstała jednak z uwagi na treść art. 5 ust. 5 u.u.t., zgodnie z którym do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej na zasadach określonych w treści tej umowy uprawniony jest marszałek województwa.

Wątpliwości wywoływała również treść samej umowy gwarancji ubezpieczeniowej ustalona zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną  przez organizatorów turystki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 88, poz. 499). W jej treści jako beneficjenta gwarancji wskazano bowiem marszałka województwa.

Uprawnienia marszałka województwa

Zdaniem Sądu Najwyższego, który udzielił odpowiedzi na przedstawione pytanie prawne, powyższe oznacza jednak jedynie, że marszałek województwa ma ustawowe upoważnienie (pełnomocnictwo) do działania na rzecz klientów w sprawie wypłaty przez gwaranta kwot wpłaconych przez klientów na imprezę turystyczną.

Nie jest to przy tym jednoznaczne z tym, że beneficjentem umowy gwarancji w tym zakresie jest marszałek województwa i tylko on może żądać wypłaty należności. Beneficjentem umowy gwarancji (w znaczeniu materialnoprawnym) jest bowiem klient biura podróży, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2) u.u.t. umowa gwarancji ubezpieczeniowej to właśnie jemu ma zapewnić zwrot należności wpłaconych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. Nie mogą tego zmienić ani przepisy wykonawcze, ani postanowienia wzorów umów gwarancji ubezpieczeniowej.

W konsekwencji więc marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy ubezpieczenia. Jednak w przypadku, gdy po uruchomieniu odpowiedniej procedury przez marszałka województwa i mimo wydania przez niego dyspozycji wypłaty należności na rzecz klienta, gwarant odmówi wypłaty środków, to zarówno marszałkowi, jak również klientowi biura podróży przysługuje legitymacja czynna do wystąpienia na drogę sądową przeciwko gwarantowi z roszczeniem o zapłatę.

"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Skomplikowane spory prawne wymagają doświadczonych i kompetentnych doradców.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed sądami powszechnymi i sądem najwyższym