Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.11.2016

Jak prawidłowo nadać nazwę osiedlu?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego w zakresie podejmowania uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników nie mieści się możliwość nadawania nazwy osiedlu.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 października 2016 r. nr KN-I.4131.1.382.2016.3 Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlom.

Powyższy akt nadzoru został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 14 września 2016 r. rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlom. Jako podstawę prawną aktu powołano art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda Wielkopolski podczas badania zgodności z prawem powyższej uchwały stwierdził, że rada gminy w oparciu o ww. przepis nie posiadała kompetencji do wydania tej uchwały.

Organ nadzoru, przywołując przepisy Konstytucji RP, wskazał, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał, a więc przepisami prawa ustrojowego, przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 13 ww. ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy „podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych (…) a także wznoszenia pomników.” Wojewoda Wielkopolski zaznaczył, że z literalnej treści przepisu nie wynika kompetencja rady gminy do nadania nazwy terenom obejmującym kilkanaście działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W ocenie organu nadzoru rada gminy jest umocowana do utworzenia jednostki pomocniczej, jaką jest osiedle i jednoczesnego nadania mu nazwy. Takie rozwiązane jest możliwe przy zastosowaniu procedury określonej w art. 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Wojewoda nie zgodził się również z uzasadnieniem uchwały rady gminy, które wskazywało, że nadanie nazwy ułatwi identyfikację położenia nieruchomości i pozwoli uniknąć problemów w zakresie numeracji porządkowej. Wg organu nadzoru nie istnieje prawny obowiązek posługiwania się nazwą osiedla. Nie jest ona bowiem elementem realizacji praw i obowiązków publicznych w przeciwieństwie do nazwy ulicy. Określenie numeracji porządkowej może nastąpić właśnie przez nadanie nazw ulicom.

W związku z tym, że rada gminy, nadając nazwę obszarowi, co do którego brak jest dowodów potwierdzających istnienie dróg na tym terenie, rażąco naruszyła art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność ww. uchwały. 

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michalina Ostrowska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi